معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۲ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه شنبه 22 دی 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,995 0 0 34,364
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 991 0 0 34,364
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 991 0 0 37,766
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,982 0 0 37,766
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 77 77 77 28,607 28,607 28,607 28,607
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 803 803 29,486 29,486 29,486 29,486
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 979 979 29,486 29,486 29,486 29,486
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 176 176 29,486 29,486 29,486 29,486
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 88 88 29,486 29,486 29,486 29,486
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 176 0 0 29,486
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 30,948
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 1,012 1,012 30,948 30,948 30,948 30,948
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 154 154 30,948 30,948 30,948 30,948
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 0 30,948
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 66 66 30,948 30,948 30,948 30,948
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 0 31,208
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 363 0 0 31,208
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 561 561 27,509 27,509 27,509 27,509
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 979 979 27,509 27,509 27,509 27,509
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 44 44 27,509 27,509 27,509 27,509
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 27,509 27,509 27,509 27,509
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 440 440 27,509 27,509 27,509 27,509
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 110 110 27,509 27,509 27,509 27,509
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 6,600 2,464 2,112 39,302 39,302 39,302 39,302
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 2,882 2,882 39,302 39,302 39,302 39,302
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 70 30 30 39,302 39,302 39,302 39,302
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 100 0 0 39,302
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 280 20 20 38,299 38,299 38,299 38,299
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 50 50 39,483 39,483 39,483 39,483
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 40 40 38,299 38,299 38,299 38,299
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 528 66 66 37,904 37,904 37,904 37,904
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 22 22 37,904 37,904 37,904 37,904
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 500 0 0 38,602
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 0 37,509
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 3,460 1,500 38,276 39,058 39,203 39,811
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,210 968 968 38,276 38,276 38,276 38,276
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 242 242 38,276 38,276 38,276 38,276
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 3,730 1,500 38,276 39,288 39,337 39,777
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,012 22 22 38,276 38,276 38,276 38,276
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 704 704 38,276 38,276 38,276 38,276
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 2,200 154 154 38,276 38,276 38,276 38,276
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 352 352 38,276 38,276 38,276 38,276
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 880 1,550 880 34,448 36,039 36,589 37,648
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 4,800 1,270 1,050 40,777 40,777 40,777 40,777
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 2,240 1,500 38,948 39,549 39,724 40,400
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 770 770 40,777 40,777 40,777 40,777
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 1,200 20 20 39,349 39,349 39,349 39,349
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 0 130 130 39,349 39,349 39,349 39,349
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 840 840 36,991 36,991 36,991 36,991
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 40 40 36,991 36,991 36,991 36,991
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 120 120 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 0 36,991
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 1,100 44 44 34,971 34,971 34,971 34,971
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 44 44 34,971 34,971 34,971 34,971
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 530 200 35,670 36,679 36,799 36,829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 0 35,670
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 0 34,971
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 2,057 2,002 34,971 34,971 34,971 34,971
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 1,000 1,460 1,000 38,468 38,519 38,817 39,301
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 110 110 35,670 35,670 35,670 35,670
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 5813 درجه 2 پتروشیمی شازند 130 3,780 130 27,977 30,774 30,774 30,774
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 6070 درجه 2 پتروشیمی شازند 130 2,430 130 27,977 30,774 30,774 30,774
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 410 200 36,370 36,700 36,964 37,444
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 36,370
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 5,000 20 20 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,518 66 22 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 22 22 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 60 60 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی جم 0 462 462 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,100 176 176 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,760 1,045 869 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 22 22 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 891 891 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 418 308 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 0 682 682 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 330 1,408 330 33,665 36,469 36,535 36,709
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 440 31,394 440 29,925 32,917 32,917 32,917
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 220 396 220 32,622 33,259 33,980 35,109
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 150 130 38,028 38,028 38,028 38,028
پلی استایرن انبساطی 200(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 20 20 38,028 38,028 38,028 38,028
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 190 150 38,028 38,028 38,028 38,028
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 110 100 37,282 37,282 37,300 37,359
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 45,000
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 0 0 45,000
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 45,000
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 650 2,410 650 40,182 50,159 50,321 52,724
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 850 2,550 850 41,021 53,809 54,238 56,009
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 0 31,323
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 154 154 36,851 36,851 36,851 36,851
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 880 242 198 36,851 36,851 36,851 36,851
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 154 154 36,851 36,851 36,851 36,851
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 220 1,166 220 36,851 39,019 39,283 40,536
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 پلی پروپیلن جم 154 660 154 33,166 33,166 33,286 34,009
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 1,012 0 0 36,851
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 0 0 30,562
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 880 154 88 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 792 792 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 2,000 1,400 1,000 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,002 110 110 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 1,000 1,000 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 1,606 1,606 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی شازند 60 300 60 27,506 29,579 29,579 29,579
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 231 84 84 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK(مچینگ) پتروشیمی رجال 0 147 147 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 63 63 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL(مچینگ) پتروشیمی رجال 0 126 126 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 180 20 0 30,562
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 22 22 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 4,100 40 40 24,598 24,598 24,598 24,598
پلی وینیل کلراید E6834(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 20 20 24,598 24,598 24,598 24,598
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 1,300 40 40 22,138 22,138 22,138 22,138
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 800 0 0 19,678
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 120 3,200 120 17,890 19,679 19,679 19,679
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 18,970 400 24,598 27,057 27,057 27,057
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 1,881 1,496 22,362 22,412 22,459 22,671
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 2,000 1,000 22,362 22,929 23,029 23,517
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,794 3,784 2,794 22,362 22,469 22,561 22,777
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 340 140 22,362 22,362 22,362 22,362
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 180 180 22,362 22,362 22,362 22,362

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,500 ریال 2000 2.76% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 67,500 ریال 1500 2.22% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 67,500 ریال 2000 2.96% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 1000 1.67% نمودار و آرشیو
020 58,800 ریال 1500 2.55% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,400 ریال 1200 2.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2420h 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال 600 1.02% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,600 ریال 800 1.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,000 ریال 1200 1.76% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,100 ریال 400 0.49% نمودار و آرشیو
1540 75,500 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,500 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 81,000 ریال -3000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,500 ریال 500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال -800 0.79% نمودار و آرشیو
ABS150 99,000 ریال -1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖