تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 9 تیر 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل محل تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 180 0 45,450 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 420 0 45,450 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 990 0 46,218 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/16 رباط کریم
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 450 0 46,218 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/16 رباط کریم
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 88 0 31,917 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/29 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,897 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 32,897 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,364 0 32,897 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 رباط کریم
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 550 0 34,529 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 رباط کریم
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 950 0 34,529 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 شاد آباد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,500 0 33,029 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 شاد آباد
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 330 0 32,964 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,690 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,690 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,690 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,690 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 374 0 43,815 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 0 44,787 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 110 374 44,787 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 44,787 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 44,792 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 0 43,194 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/15 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 484 0 43,194 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 519 0 43,194 سایر نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 519 0 43,194 سایر نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 1,012 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 500 0 38,875 کیسه نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 0 43,349 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 286 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 43,660 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 160 0 34,679 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 200 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 110 110 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 تهران
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 312 0 40,413 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 550 0 42,727 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 0 42,727 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 187 0 42,727 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 0 42,727 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 38,454 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 44,235 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 704 0 44,235 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/15 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,012 0 44,235 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 440 440 39,812 کیسه نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 5,005 1,001 43,660 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 231 0 39,294 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 40,272 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 0 46,752 سایر نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 250 0 46,752 سایر نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 0 45,835 سایر نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 47,311 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 48,476 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 550 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 550 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 300 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم 176 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 252 252 46,974 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 315 252 46,974 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 3,014 0 41,381 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 252 0 41,070 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 770 770 41,070 کیسه نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 0 41,070 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 360 0 44,178 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 36,963 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 1,050 0 41,070 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 819 0 41,070 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 660 660 41,070 کیسه نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 352 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 748 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 198 0 23,072 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 0 23,072 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 170 0 19,996 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 0 25,380 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 0 25,636 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,354 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 0 24,995 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,530 0 25,636 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 0 25,636 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 300 28,200 پالت چوبی نقدی سلف 1394/05/09 انبار کارخانه

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو