عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 9 تیر 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل محل تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 180 0 45,450 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 420 0 45,450 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 990 0 46,218 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/16 رباط کریم
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 450 0 46,218 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/16 رباط کریم
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 88 0 31,917 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/29 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,897 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 32,897 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,364 0 32,897 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 رباط کریم
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 550 0 34,529 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 رباط کریم
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 950 0 34,529 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 شاد آباد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,500 0 33,029 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 شاد آباد
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 330 0 32,964 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,690 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,690 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,690 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,690 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 374 0 43,815 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 0 44,787 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 110 374 44,787 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 44,787 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 44,792 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 0 43,194 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/15 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 484 0 43,194 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 519 0 43,194 سایر نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 519 0 43,194 سایر نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 1,012 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 500 0 38,875 کیسه نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 0 43,349 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 286 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 43,660 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 160 0 34,679 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 200 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 110 110 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 تهران
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 312 0 40,413 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 550 0 42,727 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 0 42,727 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 187 0 42,727 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 0 42,727 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 38,454 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 44,235 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 704 0 44,235 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/15 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,012 0 44,235 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 440 440 39,812 کیسه نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 5,005 1,001 43,660 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 231 0 39,294 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 40,272 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 0 46,752 سایر نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 250 0 46,752 سایر نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 0 45,835 سایر نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 47,311 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 48,476 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 550 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 550 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 300 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم 176 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 252 252 46,974 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 315 252 46,974 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 3,014 0 41,381 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 252 0 41,070 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 770 770 41,070 کیسه نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 0 41,070 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 360 0 44,178 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 36,963 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 1,050 0 41,070 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 819 0 41,070 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 660 660 41,070 کیسه نقدی سلف 1394/04/24 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 352 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 748 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 198 0 23,072 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 0 23,072 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 170 0 19,996 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 0 25,380 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 0 25,636 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,354 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 0 24,995 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,530 0 25,636 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 0 25,636 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 300 28,200 پالت چوبی نقدی سلف 1394/05/09 انبار کارخانه

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 65,500 ریال 1200 1.83% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,300 ریال 1100 1.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 1300 1.98% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 64,700 ریال 700 1.08% نمودار و آرشیو
0075 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
Lf190 57,000 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,700 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2420h 57,000 ریال 1300 2.28% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,000 ریال 1000 1.75% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,800 ریال 900 1.56% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 65,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 76,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 65,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 79,500 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 45,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 43,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,400 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖