قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/09/26
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 37,507 36,714
آبادان پلی وینیل کلراید S65 34,097 33,376
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,649 47,531
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 52,414 52,284
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 48,445 48,322
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 48,445 48,322
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 46,202 45,559
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 46,859 46,331
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 46,859 46,331
اروند پلی وینیل کلراید E6834 36,825 36,046
اروند پلی وینیل کلراید E7242 36,825 36,046
اروند پلی وینیل کلراید E7244 36,825 36,046
اروند پلی وینیل کلراید S6532 34,097 33,376
اروند پلی وینیل کلراید S7042 37,507 36,714
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 52,414 52,284
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 47,649 47,531
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,649 47,531
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 47,649 47,531
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,637 44,401
امیرکبیر* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 51,250 50,910
امیرکبیر** پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 54,566 54,002
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,859 46,331
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 51,250 50,910
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 46,202 45,559
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 42,075 41,826
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 61,306 60,900
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 61,306 60,900
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 57,443 57,062
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,649 47,531
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,649 47,531
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 42,075 41,826
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 42,872 42,617
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 46,202 45,559
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 36,825 36,046
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 34,097 33,376
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 38,530 37,715
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 50,113 49,781
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 50,113 49,781
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 50,113 49,781
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 51,149 50,809
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 51,308 50,968
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 52,702 52,352
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 53,618 53,262
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 44,856 44,559
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 44,458 44,163
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 44,458 44,163
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,458 44,163
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 46,449 46,141
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 44,458 44,163
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 44,458 44,163
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 44,458 44,163
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 44,458 44,163
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 45,852 45,548
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 46,202 45,559
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 42,075 41,826
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 42,872 42,617
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 42,075 41,826
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 42,872 42,617
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 48,850 48,309
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,859 46,331
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 62,984 62,566
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 62,984 62,566
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 62,984 62,566
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 61,201 60,796
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 57,434 57,053
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 57,434 57,053
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 54,047 53,689
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 54,047 53,689
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 55,164 54,610
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 58,132 57,549
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 61,100 60,487
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 62,868 62,451
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 88,827 87,669
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,637 44,401
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 46,037 45,793
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 44,637 44,401
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 45,434 45,192
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 42,992 42,738
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 43,758 43,499
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 43,848 43,589
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 44,600 44,335
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 42,075 41,826
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 42,872 42,617
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 42,872 42,617
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 42,075 41,826
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 42,872 42,617
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 43,968 43,708
تخت جمشید لاتکس 18,329 18,207
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 61,100 60,487
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 44,637 44,401
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 46,037 45,793
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 46,628 46,379
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 43,548 43,290
جم* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 51,250 50,910
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N 55,636 55,061
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 48,850 48,309
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 46,202 45,559
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 46,202 45,559
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 48,807 48,518
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 49,604 49,309
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 42,075 41,826
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 42,872 42,617
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 42,075 41,826
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 42,075 41,826
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 42,872 42,617
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 42,075 41,826
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 42,872 42,617
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 42,075 41,826
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 42,872 42,617
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 42,075 41,826
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 42,872 42,617
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 43,968 43,708
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 84,200 81,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 84,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 101,200 103,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 125,000 125,000
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 125,000 125,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 44,458 44,163
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 44,458 44,163
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 44,458 44,163
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 44,458 44,163
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 44,458 44,163
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 44,458 44,163
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 44,458 44,163
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 44,458 44,163
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 44,458 44,163
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 44,856 44,559
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 50,113 49,781
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 50,113 49,781
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 50,113 49,781
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 50,113 49,781
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 50,113 49,781
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 50,113 49,781
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 50,113 49,781
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 45,852 45,548
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 44,458 44,163
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,458 44,163
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 44,458 44,163
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 46,449 46,141
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 44,458 44,163
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,637 44,401
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 46,037 45,793
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 44,637 44,401
شازند* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 51,250 50,910
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 55,101 54,532
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 46,202 45,559
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 42,075 41,826
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 43,968 43,708
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,859 46,331
شازند پلی بوتادین رابر 63,401 62,981
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 68,977 68,519
شهید تندگویان PET S آمورف 43,886 43,042
شهید تندگویان PET N آمورف 42,593 41,773
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 42,809 41,985
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 44,145 43,295
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 42,981 42,154
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 44,318 43,465
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 43,197 42,365
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 44,533 43,676
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 44,318 43,465
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 45,654 44,775
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 46,732 45,832
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 45,352 44,479
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 47,120 46,213
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 45,740 44,860
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 39,692 39,429
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 38,521 38,266
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 39,887 39,623
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 38,716 38,459
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 40,316 40,049
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 39,107 38,847
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 40,417 40,149
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 39,204 38,944
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 42,021 41,743
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 40,769 40,499
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 42,252 41,972
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 40,993 40,721
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 41,917 41,639
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 40,668 40,398
غدیر پلی وینیل کلراید S57 37,507 36,714
غدیر پلی وینیل کلراید S65 34,097 33,376
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 88,827 87,669
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 104,275 102,916
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 47,649 47,531
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 52,414 52,284
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 47,649 47,531
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2426F08 47,649 47,531
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 48,445 48,322
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,649 47,531
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 52,414 52,284
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,649 47,531
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,649 47,531
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,649 47,531
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,649 47,531
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,649 47,531
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 42,872 42,617
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 42,075 41,826
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 42,872 42,617
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 42,075 41,826
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 42,872 42,617
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 42,872 42,617
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی HD52BF3 46,859 46,331
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 47,913 47,382
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD50B01 47,913 47,382
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 42,075 41,826
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 42,872 42,617
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,859 46,331
مارون پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N 55,101 -
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 50,113 49,781
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 44,856 44,559
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 44,458 44,163
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 50,113 49,781
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 44,458 44,163
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 44,458 44,163
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 44,458 44,163
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 44,458 44,163
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 44,458 44,163
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 44,458 44,163
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 44,458 44,163
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 44,458 44,163
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 44,458 44,163
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 44,458 44,163
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 44,458 44,163
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 44,637 44,401
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 44,637 44,401
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 44,637 44,401
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 46,859 46,331
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 47,047 46,735
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 50,113 49,781
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 50,113 49,781
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 44,458 44,163
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 50,113 49,781
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,458 44,163
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 44,856 44,559
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 44,856 44,559
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 44,458 44,163
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 44,458 44,163
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 45,055 44,757
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 51,308 50,968
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 52,702 52,352
آریاساسول C3+ 16,002 15,896
ارومیه کریستال ملامین 56,950 54,396
اروند سود کاستیک 11,947 12,585
امیرکبیر برش سنگین 14,060 13,788
برزویه آروماتیک سنگین 24,694 24,363
برزویه ارتوزایلن99.5% 29,006 28,971
برزویه پارازایلین 33,931 33,785
بیستون آلکیل بنزن خطی 47,989 47,671
بندرامام ***بنزن 37,937 37,654
بندرامام زایلین مخلوط 25,139 25,120
بندرامام گاز بوتان صنعتی 22,700 22,550
بندرامام گاز پروپان صنعتی 23,497 23,341
بندرامام گاز مایع صنعتی 22,860 22,708
پارس استایرن منومر 51,412 51,267
پارس نفتا (پنتان پلاس) 20,232 19,753
جم برش سنگین 14,060 13,788
خراسان آمونیاک (گاز) 11,201 10,972
خراسان آمونیاک (مایع) 11,201 10,972
خراسان اوره پریل 9,439 9,376
خراسان کریستال ملامین 56,950 54,396
رازی اوره صنعتی گرانوله 8,961 8,802
رازی دی آمونیوم فسفات 16,328 15,824
رازی گوگرد 5,894 6,013
زاگرس متانول 14,393 13,688
شازند برش سنگین 14,060 13,788
شازند منو اتانول آمین 48,188 47,077
شازند دی اتانول آمین 48,188 47,077
شازند تری اتانول آمین 50,578 50,044
شازند منو اتیلن گلایکول 34,628 34,774
شازند دی اتیلن گلایکول 31,960 32,499
شازند تری اتیلن گلایکول 40,147 40,317
شازند ایزوبوتانول 28,475 28,286
شازند نرمال بوتانول 33,951 33,528
شازند دی اتیل هگزانول 39,228 38,967
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 30,886 30,314
شیراز آمونیاک (گاز) 11,201 10,972
شیراز آمونیاک (مایع) 11,201 10,972
شیراز اوره پریل 9,439 9,376
شيراز متانول 14,393 13,688
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,620 4,589
فن آوران اسید استیک 25,472 24,583
فن آوران متانول 14,393 13,688
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 149,463 152,032
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 129,989 131,975
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 135,405 137,474
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 11,201 10,972
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 8,961 8,802
مارون منو اتیلن گلایکول 34,628 34,774
مارون دی اتیلن گلایکول 31,960 32,499
مروارید منو اتیلن گلایکول 34,628 34,774
مروارید دی اتیلن گلایکول 31,960 32,499
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 34,628 34,774
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 31,960 32,499
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3200 ریال اضافه می گردد.
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3500 ریال اضافه می گردد.
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 41921 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖