معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,372 504 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,372 501 40 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,408 504 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,408 501 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 49,093 51,509 51,976 52,609 150 270 150
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 31,001 31,001 31,001 31,001 2,508 1,320 1,320
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 31,001 31,001 31,001 31,001 0 1,188 1,188
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,538 32,599 32,805 33,038 2,002 2,387 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,538 32,538 32,538 32,538 1,507 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 32,538 32,538 32,538 32,538 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,538 32,538 32,538 32,538 1,012 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,143 28,143 28,143 28,143 1,012 1,012 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,143 28,143 28,143 28,143 1,012 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,143 28,143 28,143 28,143 1,507 1,254 1,254
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 38,704 40,222 40,406 40,616 330 1,144 330
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,150 37,150 37,150 37,150 0 100 100
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,105 39,105 39,105 39,105 3,300 440 374
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,105 39,105 39,105 39,105 0 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,368 38,368 38,368 38,368 200 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,368 38,368 38,368 38,368 0 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 38,049 39,219 39,813 40,909 1,000 2,030 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,049 38,049 38,049 38,049 990 242 154
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,049 38,049 38,049 38,049 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 38,049 38,049 38,049 38,049 1,500 1,970 1,160
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 38,049 38,049 38,049 38,049 0 340 340
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 38,049 38,049 38,049 38,049 518 281 130
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,049 38,049 38,049 38,049 0 43 43
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,049 713 22 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 40,366 40,620 40,660 41,009 1,000 1,620 1,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,366 40,888 41,190 41,699 100 270 100
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,241 37,241 37,241 37,241 0 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,241 37,241 37,241 37,241 0 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 37,241 39,139 39,243 40,007 506 2,200 506
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 37,241 37,241 37,241 37,241 55 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 36,685 36,685 36,685 36,685 506 418 418
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,030 36,030 36,030 36,030 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 36,030 36,030 36,030 36,030 1,012 110 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 37,471 38,688 39,376 39,909 400 830 400
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 36,930 36,930 36,930 36,930 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 36,930 39,100 39,106 39,111 200 560 200
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,930 36,930 36,930 36,930 1,408 759 209
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,930 506 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 36,930 36,930 36,930 36,930 0 1,199 1,199
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,930 36,930 36,930 36,930 550 198 88
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,930 36,930 36,930 36,930 0 220 220
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 40,661 44,555 44,880 45,019 100 420 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 40,661 40,666 40,708 40,869 100 110 100
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 39,864 39,864 39,864 39,864 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 39,864 39,864 39,864 39,864 100 50 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 42,124 43,000 43,378 44,579 500 1,350 500
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 43,500 52,659 53,216 54,559 600 1,570 600
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم سلف 37,331 37,331 37,331 37,331 4,004 1,166 814
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 37,331 37,331 37,331 37,331 0 396 396
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 31,762 31,762 31,762 31,762 550 550 550
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 31,435 31,469 31,607 31,678 440 528 440
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 31,435 31,719 31,848 32,755 880 1,320 880
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 29,005 29,005 29,005 29,005 3,740 44 44
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 29,005 31,905 31,905 31,905 1,500 3,140 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 26,369 27,819 28,090 28,743 3,003 5,720 3,003
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 26,369 26,369 26,369 26,369 1,000 1,200 700
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 26,369 28,379 29,229 30,339 1,000 1,940 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 26,369 26,369 26,369 26,369 0 300 300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 26,369 27,669 27,813 28,999 440 1,738 440
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,369 27,400 27,454 27,500 400 940 400
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 27,700 30,470 30,470 30,470 500 7,280 500

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖