عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 2 تیر 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه محل تحویل تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 450 0 42,052 پالت چوبی نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 42,052 پالت چوبی نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/08
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پتروشیمی بندرامام 111 0 33,642 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 450 0 45,121 پالت چوبی نقدی / اعتباری رباط کریم 1394/04/07
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 0 45,121 پالت چوبی نقدی / اعتباری رباط کریم 1394/04/07
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 45,121 پالت فلزی نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/07
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 45,121 پالت فلزی نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/07
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 520 0 36,097 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 33,589 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 32,089 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 0 32,089 جامبوبگ نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,000 0 35,255 جامبوبگ نقدی شاد آباد 1394/04/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 500 0 35,255 جامبوبگ نقدی / اعتباری شاد آباد 1394/04/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 33,755 جامبوبگ نقدی شاد آباد 1394/04/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 80 0 29,223 جامبوبگ نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 32,470 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,470 جامبوبگ نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 32,470 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 374 0 44,701 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 110 110 45,700 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 45,700 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 45,705 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 45,783 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 44,073 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 0 44,073 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 44,073 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 484 0 44,073 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 519 0 44,073 سایر نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 519 0 44,073 سایر نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 880 44,073 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 190 0 39,666 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/08
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 40 0 35,258 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/08
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 30 0 39,666 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 50 0 35,258 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 750 44,073 کیسه نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 44,426 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 110 110 45,799 پالت پلاستیکی نقدی تهران 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 45,799 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 40 0 39,984 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 70 0 35,541 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/08
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 360 0 41,219 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 660 0 43,603 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 110 110 43,603 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 0 43,603 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 110 44,230 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 110 110 44,230 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 39,243 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 0 45,783 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 45,783 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 506 0 45,124 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 45,124 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 506 506 44,222 کیسه نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,012 0 45,124 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 462 0 40,611 کیسه نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 484 0 36,099 کیسه نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 6,006 0 44,073 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 46,555 سایر نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 45,642 سایر نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 48,857 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 400 0 50,426 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 48,674 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 48,674 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 48,674 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 50 0 48,674 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 نوید زرشیمی 105 0 43,806 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 147 105 48,674 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 220 0 42,400 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 220 42,400 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 0 42,400 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 پلی پروپیلن جم 154 0 40,983 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 630 0 42,400 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 176 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 594 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 50 0 23,102 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/08
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 319 0 23,102 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 220 0 23,574 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 110 0 20,535 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 110 0 20,431 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 0 25,931 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 100 0 27,503 جامبوبگ نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,300 0 26,193 جامبوبگ نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,180 0 26,193 پالت چوبی نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 0 25,669 پالت پلاستیکی نقدی انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 0 25,538 جامبوبگ نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 0 26,193 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,883 فله نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1394/04/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 300 28,812 پالت چوبی نقدی انبار کارخانه 1394/05/02

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖