پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 19 آبان ماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 440 0 37,311 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/24
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 990 0 33,383 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 36,578 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 286 0 29,557 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/09
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 506 29,557 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 28,284 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 28,284 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/09/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 506 28,284 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 28,284 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/09/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 39,072 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 506 2,574 39,817 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 55 0 38,218 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,415 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,415 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,415 سایر نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,415 سایر نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 1,210 38,415 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 100 200 34,574 کیسه نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 1,600 41,149 کیسه نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 220 0 40,184 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 38,077 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 0 38,077 کیسه نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 38,077 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 36,748 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 36,748 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 670 0 37,405 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 0 38,218 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 36,689 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,375 0 38,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 38,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 220 0 38,320 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 440 0 37,034 کیسه نقدی نقدی 1394/08/24
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 440 0 32,919 کیسه نقدی نقدی 1394/08/24
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 0 36,318 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 0 38,353 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 88 0 39,786 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 506 506 39,786 کیسه نقدی سلف 1394/09/04
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 990 0 39,786 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 0 34,207 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 990 0 33,878 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 0 33,878 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 0 33,878 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 0 33,878 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/09
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان 100 0 23,071 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 0 20,974 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 80 0 18,177 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 0 12,817 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 500 0 25,634 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 200 25,634 پالت چوبی نقدی سلف 1394/09/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 23,304 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 23,304 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,500 0 23,304 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 0 23,304 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/24
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 200 25,634 پالت چوبی نقدی سلف 1394/09/19

قیمت مواداولیه؛ ۱ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,500 ریال -150 0.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,300 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 42,500 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,800 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,500 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
020 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,900 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 439,000 ریال 394500 89.86% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2102 44,100 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,000 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,900 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 41,750 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 41,700 ریال -800 1.88% نمودار و آرشیو
C30s 42,650 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,400 ریال نمودار و آرشیو
1540 48,400 ریال نمودار و آرشیو
781 41,500 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال نمودار و آرشیو
821 41,300 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
825 41,100 ریال نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال نمودار و آرشیو
525 42,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 42,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,000 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال نمودار و آرشیو
10417 66,000 ریال نمودار و آرشیو
10415 65,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 49,500 ریال نمودار و آرشیو
548R 60,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 44,200 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,500 ریال نمودار و آرشیو
440L 47,400 ریال نمودار و آرشیو
MR230 43,500 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 45,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 53,200 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 52,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,200 ریال نمودار و آرشیو
1922 41,800 ریال نمودار و آرشیو
MR1600 45,500 ریال نمودار و آرشیو
J740 60,500 ریال نمودار و آرشیو
R200 56,400 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 44,500 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 45,900 ریال نمودار و آرشیو
52518 40,600 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو