قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/04/25
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 41,183 41,205
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 45,301 45,325
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 41,900 41,921
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 41,900 41,921
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 37,667 37,512
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 38,411 38,201
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 38,411 38,201
اروند پلی وینیل کلراید S6532 32,167 31,611
اروند پلی وینیل کلراید S7042 35,383 34,773
اروند پلی وینیل کلراید E7242 34,740 34,140
اروند پلی وینیل کلراید E7244 34,740 34,140
اروند پلی وینیل کلراید E6834 34,740 34,140
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 41,183 41,205
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 41,183 41,205
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 45,301 45,325
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 41,183 41,205
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,411 38,201
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 41,884 41,646
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,911 40,673
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,153 39,069
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 36,076 36,056
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 40,911 40,673
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 37,667 37,512
آبادان پلی وینیل کلراید S57 35,383 34,773
آبادان پلی وینیل کلراید S65 32,167 31,611
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 51,167 50,606
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 51,167 50,606
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 47,726 47,203
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 36,076 36,056
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 36,793 36,773
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 37,667 37,512
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 41,183 41,205
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 41,183 41,205
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 34,788 34,140
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 32,167 31,611
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 36,445 35,721
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 37,982 37,961
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 37,624 37,603
پلی پروپیلن جم HP 552R 37,624 37,603
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,624 37,603
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 42,714 42,690
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 42,714 42,690
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 42,714 42,690
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 43,789 43,764
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 45,043 45,018
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 43,645 43,621
پلی پروپیلن جم HP 564 S 39,416 39,394
پلی پروپیلن جم EP3130UV 45,868 45,842
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 37,624 37,603
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 37,624 37,603
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 37,624 37,603
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 37,624 37,603
پلی نار P-CR-380 38,878 38,857
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 50,631 50,263
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 48,915 48,171
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 46,539 45,831
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 44,163 43,491
تبریز ABS 70,156 69,602
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 49,848 49,251
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 49,848 49,251
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 49,848 49,251
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 48,437 47,857
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 45,384 44,832
تبریز EPS Oversize 45,384 44,832
تبریز EPS Fine 42,744 42,224
تبریز EPS SuperFine 42,744 42,224
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,153 39,069
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,390 40,304
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 39,153 39,069
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 39,870 39,785
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 37,700 37,679
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 36,076 36,056
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 36,793 36,773
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,076 36,056
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 36,793 36,773
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 38,241 38,220
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 37,524 37,503
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 36,803 36,782
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 37,520 37,499
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,076 36,056
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 36,793 36,773
بانیار EPS 100-FR 51,636 51,043
بانیار EPS 200-FR 51,636 51,043
بانیار EPS 300-FR 51,636 51,043
بانیار EPS 400-FR 50,653 50,071
بانیار EPS 500-FR 47,491 46,938
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 48,915 48,171
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 46,539 45,831
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,667 37,512
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 37,667 37,512
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 36,076 36,056
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 36,793 36,773
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 36,076 36,056
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 36,793 36,773
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 36,076 36,056
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 36,793 36,773
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 36,076 36,056
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 41,884 41,646
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,911 40,673
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 41,849 41,825
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 42,680 42,657
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 40,203 39,993
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 37,700 37,679
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 39,153 39,069
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 40,390 40,304
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 40,945 40,860
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 37,339 37,318
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 36,076 36,056
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 36,793 36,773
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 36,076 36,056
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 36,793 36,773
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 82,000 82,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 42,714 42,690
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 37,624 37,603
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 37,624 37,603
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 37,624 37,603
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 37,624 37,603
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 37,624 37,603
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 37,624 37,603
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 37,982 37,961
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 37,624 37,603
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 37,624 37,603
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 37,624 37,603
شازند PP-R270G 42,714 42,690
شازند PP-EP2X CI 42,714 42,690
شازند PP-EP2X CE 42,714 42,690
شازند PP-ARP 230 42,714 42,690
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 39,416 39,394
شازند PP R 40 42,714 42,690
شازند PP R 60 42,714 42,690
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,624 37,603
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,624 37,603
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 37,624 37,603
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 38,878 38,857
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 37,624 37,603
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 36,076 36,056
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,911 40,673
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,411 38,201
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,667 37,512
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 37,700 37,679
شازند PBR 53,479 53,449
شازند PBR -1210S 58,497 58,464
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,390 40,304
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,153 39,069
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 39,153 39,069
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 37,512 37,099
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 36,414 36,013
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 37,203 36,794
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 36,105 35,708
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 35,281 34,893
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 36,345 35,945
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 34,389 34,011
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 35,453 35,063
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 34,217 33,841
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 35,281 34,893
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 34,080 33,705
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 35,144 34,757
شهیدتند گویان PET S آمورف 34,938 34,554
شهیدتند گویان PET N آمورف 33,908 33,535
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 33,324 33,120
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 32,324 32,126
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 32,808 32,607
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 31,840 31,645
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 32,969 32,767
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 32,001 31,806
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 34,646 34,435
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 33,614 33,409
غدیر پلی وینیل کلراید S65 32,167 31,611
غدیر پلی وینیل کلراید S57 35,383 34,773
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 41,183 41,205
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 41,183 41,205
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 41,900 41,921
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 41,183 41,205
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 41,183 41,205
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 41,183 41,205
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 41,183 41,205
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 45,301 45,325
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,411 38,201
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,076 36,056
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,793 36,773
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 42,714 42,690
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 37,982 37,961
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 37,624 37,603
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 42,714 42,690
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 39,954 39,931
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 37,982 37,961
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 42,714 42,690
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 42,714 42,690
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 42,714 42,690
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 37,624 37,603
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 37,624 37,603
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 37,624 37,603
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 37,982 37,961
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,624 37,603
نوید زرشیمی ZH 422 H 38,161 38,140
نوید زرشیمی ZR 340R 43,789 43,764
نوید زرشیمی ZR348T 45,043 43,621
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 38,411 38,201
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 70,156 69,602
قائد بصیر ABS 75 82,358 81,707
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 36,076 36,056
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 36,793 36,773
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,076 36,056
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,793 36,773
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,667 37,512
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 40,203 39,993
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,411 38,201
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 36,793 36,773
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 36,076 36,056
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 36,793 36,773
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 40,203 39,993
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 39,153 39,069
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 39,153 39,069
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 39,153 39,069
تخت جمشید لاتکس 15,457 15,448
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 48,915 48,171
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 41,183 41,205
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 41,183 41,205
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 45,301 45,325
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) قیمت قبلی
پتروشیمی آریاساسول C3+ 9,058 9,053
پتروشیمی ارومیه کریستال ملامین 49,285 49,257
پتروشیمی اروند سود کاستیک 7,258 7,254
پتروشیمی امیرکبیر برش سنگین 10,168 10,468
پتروشیمی برزویه آروماتیک سنگین 18,890 18,270
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن99.5% 23,735 23,561
پتروشیمی برزویه پارازایلین 26,733 26,187
پتروشیمی بندرامام گاز بوتان صنعتی 13,083 13,076
پتروشیمی بندرامام گاز پروپان صنعتی 12,366 12,359
پتروشیمی بندرامام ***بنزن 34,371 34,237
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط 21,950 21,800
پتروشیمی بندرامام گاز مایع صنعتی 12,940 12,932
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی 39,607 39,585
پتروشیمی پارس استایرن منومر 40,273 38,583
پتروشیمی پارس پنتان پلاس 12,426 12,651
پتروشیمی تندگویان اسید ترفتالیک 24,243 23,741
پتروشیمی جم برش سنگین 10,168 10,468
پتروشیمی خراسان آمونیاک (گاز) 4,946 5,015
پتروشیمی خراسان آمونیاک (مایع) 4,946 5,015
پتروشیمی خراسان اوره پریل 7,509 7,505
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین 49,285 49,257
پتروشیمی رازی گوگرد 2,778 2,776
پتروشیمی رازی دی آمونیوم فسفات 12,276 12,717
پتروشیمی رازی اوره صنعتی گرانوله 6,792 6,609
پتروشیمی زاگرس متانول 7,843 7,884
پتروشیمی شازند برش سنگین 10,168 10,468
پتروشیمی شازند تری اتانول آمین 41,220 41,197
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین 37,636 37,615
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول 28,549 27,118
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول 25,449 25,023
پتروشیمی شازند تری اتیلن گلایکول 38,941 36,990
پتروشیمی شازند منو اتانول آمین 38,890 38,869
پتروشیمی شازند ایزوبوتانل 24,374 23,823
پتروشیمی شازند نرمال بوتانول 28,361 27,315
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 31,721 31,614
پتروشیمی شيراز متانول 7,843 7,884
پتروشیمی شیراز آمونیاک (گاز) 4,946 5,015
پتروشیمی شیراز آمونیاک (مایع) 4,946 5,015
پتروشیمی شیراز اوره پریل 7,509 7,505
پتروشیمی شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,086 4,048
پتروشیمی فن آوران اسید استیک 13,886 14,064
پتروشیمی فن آوران متانول 7,843 7,884
پتروشیمی کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 109,645 112,137
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 93,014 93,141
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 102,315 102,455
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک (مایع) 4,946 5,015
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 6,792 6,609
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول 25,449 25,023
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول 28,549 27,118
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 25,449 25,023
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 28,549 27,118
*** قیمت تلفیقی نرخ ارز: 37730 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖