قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 96/02/10
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 43,500 43,913
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 47,850 48,304
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 44,211 44,623
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 44,211 44,623
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 39,388 39,390
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 40,237 40,292
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 40,237 40,292
اروند پلی وینیل کلراید S6532 31,305 31,428
اروند پلی وینیل کلراید S7042 34,435 34,571
اروند پلی وینیل کلراید E7242 33,809 33,942
اروند پلی وینیل کلراید E7244 33,809 33,942
اروند پلی وینیل کلراید E6834 33,809 33,942
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 43,500 43,913
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 47,850 48,304
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 43,500 43,913
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,237 40,292
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 43,155 43,294
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,259 42,248
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,188 39,137
آبادان پلی وینیل کلراید S57 34,435 34,571
آبادان پلی وینیل کلراید S60 32,870 32,999
آبادان پلی وینیل کلراید S65 31,305 31,428
آبادان پلی وینیل کلراید S70 34,435 34,571
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 68,467 69,680
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 68,467 69,680
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 63,131 64,353
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,188 39,137
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 39,899 39,848
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 39,388 39,390
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 43,500 43,913
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 43,500 43,913
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 32,870 32,999
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 31,305 31,428
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 34,435 34,571
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 39,419 39,706
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 39,063 39,350
پلی پروپیلن جم HP 552R 39,063 39,350
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,063 39,350
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 44,115 44,393
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 44,115 44,393
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 44,115 44,393
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 45,182 45,459
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 46,427 46,702
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 45,040 45,317
پلی پروپیلن جم HP 564 S 40,842 41,126
پلی پروپیلن جم EP3130UV 47,246 47,519
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 39,063 39,350
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 39,063 39,350
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 39,063 39,350
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 39,063 39,350
پلی نار P-CR-380 40,308 40,593
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 53,656 53,563
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 51,173 51,159
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 48,687 48,674
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 46,202 46,189
تبریز ABS 66,975 69,513
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 47,214 48,262
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 47,214 48,262
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 47,214 48,262
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 45,878 46,896
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 42,954 43,923
تبریز EPS Oversize 42,954 43,923
تبریز EPS Fine 40,455 41,369
تبریز EPS SuperFine 40,455 41,369
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,259 42,248
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,579 43,567
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 42,259 42,248
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 42,971 42,958
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 40,951 40,898
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,188 39,137
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 39,899 39,848
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,188 39,137
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 39,899 39,848
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 41,539 41,486
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 40,827 40,775
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,044 39,992
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 40,755 40,703
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,188 39,137
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 39,899 39,848
بانیار EPS 100-FR 49,010 50,044
بانیار EPS 200-FR 49,010 50,044
بانیار EPS 300-FR 49,010 50,044
بانیار EPS 400-FR 48,077 49,091
بانیار EPS 500-FR 45,046 46,012
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 51,173 51,159
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 48,687 48,674
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,388 39,390
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 39,388 39,390
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,188 39,137
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 39,899 39,848
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,188 39,137
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 39,899 39,848
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,188 39,137
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 39,899 39,848
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,188 39,137
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 43,155 43,294
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 45,201 45,300
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 45,458 45,399
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 46,283 46,223
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 40,951 40,898
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 42,259 42,248
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 43,579 43,567
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 44,038 44,024
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 40,559 40,507
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,188 39,137
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 39,899 39,848
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,188 39,137
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 39,899 39,848
خوزستان PGPC 1822 85,811 85,662
خوزستان PGPC 0712 85,811 85,662
خوزستان PGPC 1218 85,811 85,662
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 71,272 70,783
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 39,063 39,350
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 39,063 39,350
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 39,063 39,350
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 39,063 39,350
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 39,063 39,350
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 39,063 39,350
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 39,419 39,706
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 39,063 39,350
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 39,063 39,350
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 39,063 39,350
شازند PP-R270G 44,115 44,393
شازند PP-EP2X CI 44,115 44,393
شازند PP-EP2X CE 44,115 44,393
شازند PP-ARP 230 44,115 44,393
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 40,842 41,126
شازند PP R 40 44,115 44,393
شازند PP R 60 44,115 44,393
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,063 39,350
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,063 39,350
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 39,063 39,350
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 40,308 40,593
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 39,063 39,350
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,188 39,137
شازند *HD-EX3(PE80) 41,932 41,859
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,237 40,292
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,388 39,390
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 40,755 40,703
شازند PBR 70,868 74,297
شازند PBR -1210S 75,849 79,269
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,579 43,567
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,259 42,248
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 42,259 42,248
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 37,524 37,750
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 36,426 36,645
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 37,215 37,439
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 36,117 36,334
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 35,293 35,505
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 36,357 36,576
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 34,400 34,607
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 35,464 35,678
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 34,228 34,435
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 35,293 35,505
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 34,091 34,296
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 35,155 35,367
شهیدتند گویان PET S آمورف 34,949 35,160
شهیدتند گویان PET N آمورف 33,919 34,124
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 32,892 33,385
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 31,905 32,383
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 32,382 32,868
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 31,427 31,898
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 32,542 33,029
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 31,586 32,060
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 34,197 34,710
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 33,178 33,676
غدیر پلی وینیل کلراید S65 31,305 31,428
غدیر پلی وینیل کلراید S57 34,435 34,571
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 43,500 43,913
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 43,500 43,913
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 44,211 44,623
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 43,500 43,913
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 43,500 43,913
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 43,500 43,913
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 43,500 43,913
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 47,850 48,304
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,237 40,292
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,188 39,137
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,899 39,848
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 44,115 44,393
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 39,419 39,706
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 39,063 39,350
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 44,115 44,393
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 41,376 41,659
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 39,419 39,706
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 44,115 44,393
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 44,115 44,393
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 44,115 44,393
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 39,063 39,350
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 39,063 39,350
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 39,063 39,350
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 39,419 39,706
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,063 39,350
نوید زرشیمی ZH 422 H 39,597 39,883
نوید زرشیمی ZR 340R 45,182 45,459
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 40,237 40,292
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 66,975 69,513
قائد بصیر ABS 75 78,622 81,602
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,188 39,137
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 39,899 39,848
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,188 39,137
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,899 39,848
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,388 39,390
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 42,016 42,067
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,237 40,292
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 39,899 39,848
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,188 39,137
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 39,899 39,848
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 42,259 42,248
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 42,259 42,248
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 42,259 42,248
تخت جمشید لاتکس 19,855 20,207
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 51,173 51,159
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 43,500
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 37449 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖