معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 24 شهریور ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 5,280 1,991 23,429 24,555 24,610 25,069
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 2,180 500 23,429 24,834 24,967 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 50 50 50 23,195 23,195 23,195 23,195
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 980 500 25,772 26,019 26,309 26,665
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 1,000 9,460 1,000 25,772 28,349 28,349 28,349
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,376 22 22 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 946 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 418 3,190 418 21,086 23,194 23,194 23,194
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 50 90 50 18,274 18,500 18,704 19,010
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 40 0 22,258 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,500 3,400 1,500 22,843 23,677 23,726 24,000
پلی بوتادین رابر 1220(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 21 21 35,973 35,973 35,973 35,973
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,500 5,050 1,500 41,246 43,333 43,865 44,759
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 1,859 506 41,246 44,333 44,407 44,555
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 297 242 198 40,271 40,271 40,271 40,271
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 0 99 99 40,271 40,271 40,271 40,271
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 440 8,074 440 33,917 37,308 37,308 37,308
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 220 8,140 220 30,148 33,162 33,162 33,162
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 2,827 1,210 37,685 38,371 38,508 38,808
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 1,100 990 37,685 37,696 37,739 37,859
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 500 0 0 36,288 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 5,000 40 40 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 720 20 20 36,932 36,932 36,932 36,932
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 60 60 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 726 660 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 0 36,932 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 132 1,958 132 32,659 35,924 35,924 35,924
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 1,342 1,342 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,518 2,541 1,518 37,387 37,819 37,989 38,899
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 308 1,738 308 33,648 37,012 37,012 37,012
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 352 22,319 352 29,910 32,901 32,901 32,901
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 70 70 37,739 37,739 37,739 37,739
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 22 22 37,739 37,739 37,739 37,739
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 36,984 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 4,400 4,466 4,356 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 44 44 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,430 1,000 36,934 39,219 39,525 40,028
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 3,740 1,500 36,934 38,455 39,150 40,210
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 2,289 1,015 36,934 37,550 37,669 38,142
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 2,052 1,015 36,934 37,580 37,690 37,950
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 3,520 5,214 3,520 39,041 39,350 39,496 40,422
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 200 70 70 37,651 37,651 37,651 37,651
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 220 0 0 38,295 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 130 130 37,651 37,651 37,651 37,651
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 0 39,208 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 110 198 110 35,287 35,790 36,102 36,433
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 66 44 33,965 33,965 33,965 33,965
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 0 44 44 33,965 33,965 33,965 33,965
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 1,080 1,080 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 2,409 1,001 29,329 30,420 30,569 30,999
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,166 770 748 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 836 198 176 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,507 3,707 1,507 30,784 32,229 32,370 33,202
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 1,001 495 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 682 594 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 550 154 154 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 418 418 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 198 198 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 363 363 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 11 11 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 110 110 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 1,001 27,259 27,259 27,259 27,259
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,002 396 396 27,259 27,259 27,259 27,259
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 1,001 27,259 27,259 27,259 27,259
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 11 11 27,259 27,259 27,259 27,259
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 30 30 38,694 38,694 38,694 38,694
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 370 370 40,482 40,482 40,482 40,482
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 330 330 330 34,207 34,207 34,207 34,207
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 286 286 110 35,714 35,714 35,714 35,714
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 440 154 44 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 42 0 0 30,497 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 3 پتروشیمی مارون 40 280 40 18,637 20,500 20,500 20,500
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,518 1,408 1,408 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 110 110 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 66 22 22 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی ZH510L(مچینگ) نوید زرشیمی 0 126 126 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 1,302 420 420 33,885 33,885 33,885 33,885
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 30 30 38,770 38,770 38,770 38,770
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 40 40 38,770 38,770 38,770 38,770
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 0 39,546 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 0 35,469 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 80 80 35,469 35,469 35,469 35,469
استایرن بوتادین رابر تیره 1712(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 35,469 35,469 35,469 35,469

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 72,800 ریال -200 0.27% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 73,000 ریال -1000 1.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,800 ریال -1200 1.62% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 91,600 ریال نمودار و آرشیو
0075 68,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 66,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 66,000 ریال نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 62,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 62,400 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
2420h 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 61,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,000 ریال 300 0.35% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال -1100 1.12% نمودار و آرشیو
1540 77,600 ریال -500 0.64% نمودار و آرشیو
1551 77,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 700 0.81% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال 500 0.64% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 79,500 ریال 500 0.63% نمودار و آرشیو
ZR230 79,500 ریال 500 0.63% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 485,000 ریال 436500 90% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 48,600 ریال 900 1.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 45,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 47,200 ریال 700 1.48% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 48,200 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 45,000 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖