معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 خرداد 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 39,107 39,107 39,107 39,107 0 380 380
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 34,199 34,199 34,199 34,199 0 120 120
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 32,890 32,890 32,890 32,890 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,262 38,262 38,262 38,262 5,500 616 308
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,387 40,609 40,837 41,069 2,000 2,780 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 36,781 36,781 36,781 36,781 2,024 1,243 539
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم نقدی 35,489 35,489 35,489 35,489 132 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,459 27,459 27,459 27,459 1,012 1,012 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 36,466 36,466 36,466 36,466 3,003 2,464 286
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 34,834 35,489 36,067 37,579 80 140 80
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 36,349 35,584 35,584 35,584 1,000 220 180
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,459 28,157 28,173 28,333 506 3,564 506
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 32,890 32,890 32,890 32,890 500 60 40
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 32,262 32,262 32,262 32,262 814 704 198
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,482 33,000 33,111 33,129 1,518 3,938 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 29,574 32,531 32,531 32,531 110 682 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,262 38,262 38,262 38,262 0 770 770
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,466 36,466 36,466 36,466 0 2,717 2,717
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 34,834 34,834 34,834 34,834 308 220 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,993 32,628 33,093 33,599 2,002 2,662 2,002
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,466 36,466 36,466 36,466 506 88 44
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 41,503 42,020 42,320 42,619 600 830 600
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,466 36,779 37,308 37,619 1,408 2,398 1,408
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,466 36,466 36,466 36,466 990 44 44
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 39,052 39,052 39,052 39,052 100 40 20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,459 27,459 27,459 27,459 1,518 858 858
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,623 36,623 36,623 36,623 880 264 220
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,278 37,278 37,278 37,278 440 66 66
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 38,286 38,286 38,286 38,286 50 50 40
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,927 44,444 46,563 48,809 700 890 700
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 39,052 43,209 43,390 43,959 100 150 100
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 36,623 36,623 36,623 36,623 220 88 88
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,760 41,760 41,760 41,760 987 63 63
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 36,623 36,924 37,281 38,923 518 756 518
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 25,535 29,629 29,935 31,409 990 2,816 990
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 36,781 36,781 36,781 36,781 2,000 220 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,623 37,669 38,201 39,569 1,500 3,020 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 25,535 28,006 28,333 30,401 2,992 6,666 2,992
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,466 36,466 36,466 36,466 0 946 946
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 39,052 39,052 39,052 39,052 0 70 70
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,459 27,459 27,459 27,459 0 264 264
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,623 36,623 36,623 36,623 0 660 660
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 38,286 38,286 38,286 38,286 0 10 10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 25,535 29,169 29,405 29,670 400 1,100 400
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,623 36,853 37,044 38,400 1,500 2,090 1,500
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 28,088 28,088 28,088 28,088 506 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 25,535 28,059 28,157 29,039 3,014 6,248 3,014
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 36,623 36,623 36,756 37,059 220 506 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 25,535 29,876 30,155 30,729 1,000 1,700 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,466 36,466 36,466 36,466 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 36,781 36,781 36,781 36,781 0 340 340
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 32,890 32,890 32,890 32,890 0 42 42
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 36,781 36,781 36,781 36,781 0 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,781 36,781 36,781 36,781 0 462 462
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 36,349 35,584 35,584 35,584 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 32,890 32,890 32,890 32,890 0 22 22

قیمت مواداولیه؛ ۲۵ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 48,400 ریال 250 0.52% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 48,550 ریال -150 0.31% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,900 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 48,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
5110 48,650 ریال -350 0.71% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 48,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 46,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 52,650 ریال -250 0.47% نمودار و آرشیو
020 52,200 ریال -500 0.95% نمودار و آرشیو
Lf190 53,650 ریال -50 0.09% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 52,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,900 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
2102 51,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 51,900 ریال 1100 2.12% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 48,800 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 63,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 63,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
C30s 51,000 ریال 600 1.18% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 64,200 ریال -400 0.62% نمودار و آرشیو
1551 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 52,600 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
785 52,100 ریال نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 73,000 ریال 3000 4.11% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,400 ریال 400 0.81% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,400 ریال 400 0.81% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال -1500 2.19% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 61,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 59,100 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,500 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 41,300 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,500 ریال -300 0.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,300 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖