معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا روز سه شنبه 2 تیرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 319 814 319 23,102 23,709 23,793 24,109
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 50 100 50 23,102 23,444 23,655 24,501
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 110 0 0 20,535 0 0 0
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 100 20 20 27,503 27,503 27,503 27,503
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 154 154 25,669 25,669 25,669 25,669
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 132 132 25,669 25,669 25,669 25,669
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,180 50 50 26,193 26,193 26,193 26,193
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,300 390 390 26,193 26,193 26,193 26,193
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 220 220 26,193 26,193 26,193 26,193
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 0 0 25,931 0 0 0
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 160 160 28,812 28,812 28,812 28,812
پلی وینیل کلراید S70(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 40 40 28,812 28,812 28,812 28,812
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 176 0 0 25,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 594 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 220 704 220 23,574 24,159 24,249 24,359
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 110 30 30 20,431 20,431 20,431 20,431
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,883 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 132 132 26,193 26,193 26,193 26,193
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 120 120 25,538 25,538 25,538 25,538
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 20 20 20,431 20,431 20,431 20,431
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 700 700 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 300 300 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 6,006 1,166 957 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N(مچینگ) پتروشیمی جم 0 330 330 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1,012 66 44 44,222 44,222 44,222 44,222
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 462 1,606 462 40,611 42,222 42,676 43,566
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 484 9,416 484 36,099 39,708 39,708 39,708
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 374 374 44,222 44,222 44,222 44,222
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,012 22 22 45,124 45,124 45,124 45,124
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 66 66 45,124 45,124 45,124 45,124
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 506 110 110 45,124 45,124 45,124 45,124
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 264 264 45,124 45,124 45,124 45,124
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 0 45,124 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 110 110 110 43,603 43,603 43,603 43,603
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 110 110 43,603 43,603 43,603 43,603
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 0 44,230 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 110 0 0 44,230 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 1,012 110 39,243 42,229 42,979 43,167
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 660 44 44 43,603 43,603 43,603 43,603
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 400 400 44,426 44,426 44,426 44,426
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 40 70 0 39,984 0 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 70 190 70 35,541 36,569 36,569 36,569
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 10 10 44,426 44,426 44,426 44,426
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 253 220 45,799 45,799 45,925 46,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 0 45,799 0 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 360 120 24 41,219 41,219 41,219 41,219
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 640 400 45,783 45,897 45,989 46,112
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 22 22 45,783 45,783 45,783 45,783
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 45,783 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 0 0 44,073 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 2,000 1,570 1,300 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 2,000 120 80 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 190 720 190 39,666 41,900 42,350 43,632
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 40 700 40 35,258 38,783 38,783 38,783
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 30 240 30 39,666 41,339 41,719 41,909
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 50 720 50 35,258 38,000 38,000 38,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0075(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 510 510 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 0200(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 270 270 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 264 264 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 44 44 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 484 22 22 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 21 21 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 43 43 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 21 21 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 374 66 66 44,701 44,701 44,701 44,701
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 44 44 44,701 44,701 44,701 44,701
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 220 1,540 220 45,700 49,333 50,044 50,270
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 0 45,700 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 0 45,705 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 594 440 33,589 33,589 33,589 33,589
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 418 264 32,089 32,089 32,089 32,089
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 121 121 32,089 32,089 32,089 32,089
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 500 150 150 35,255 35,255 35,255 35,255
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,000 140 140 35,255 35,255 35,255 35,255
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 121 121 33,755 33,755 33,755 33,755
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 286 286 33,589 33,589 33,589 33,589
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 242 242 32,089 32,089 32,089 32,089
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 308 308 32,089 32,089 32,089 32,089
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 40 40 35,255 35,255 35,255 35,255
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 140 140 35,255 35,255 35,255 35,255
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 33,755 33,755 33,755 33,755
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 80 80 80 29,223 29,223 29,223 29,223
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 506 506 32,470 32,470 32,470 32,470
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 506 506 32,470 32,470 32,470 32,470
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 1,001 32,470 32,470 32,470 32,470
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 40 40 48,857 48,857 48,857 48,857
پلی استایرن معمولی 1540(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 10 10 48,857 48,857 48,857 48,857
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 400 280 280 50,426 50,426 50,426 50,426
پلی استایرن مقاوم 7240(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 30 30 50,426 50,426 50,426 50,426
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 10 0 46,555 0 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 0 45,642 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 50 0 0 48,674 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 44 44 48,674 48,674 48,674 48,674
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 44 44 48,674 48,674 48,674 48,674
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 44 44 48,674 48,674 48,674 48,674
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 22 22 48,674 48,674 48,674 48,674
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 نوید زرشیمی 105 210 105 43,806 43,909 44,171 44,444
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 252 336 252 48,674 48,772 48,898 49,109
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 220 594 220 42,400 42,718 43,057 43,780
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 66 66 42,400 42,400 42,400 42,400
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 440 396 42,400 42,400 42,400 42,400
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 پلی پروپیلن جم 154 0 0 40,983 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP550J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 242 242 42,400 42,400 42,400 42,400
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 44 44 42,400 42,400 42,400 42,400
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 630 84 84 42,400 42,400 42,400 42,400
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK(مچینگ) پتروشیمی رجال 0 21 21 42,400 42,400 42,400 42,400
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 0 45,121 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 0 45,121 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 450 0 0 45,121 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 100 100 45,121 45,121 45,121 45,121
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 520 0 0 36,097 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 45,121 45,121 45,121 45,121
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 0 42,052 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 450 100 100 42,052 42,052 42,052 42,052
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 110 0 0 33,642 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 0 100 100 42,052 42,052 42,052 42,052

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 73,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 74,000 ریال -200 0.27% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 68,800 ریال 3000 4.36% نمودار و آرشیو
020 66,800 ریال -200 0.3% نمودار و آرشیو
Lf190 - نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 62,900 ریال -1800 2.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 62,600 ریال -1000 1.57% نمودار و آرشیو
2420h 62,500 ریال -900 1.42% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 61,900 ریال -900 1.43% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 77,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 85,700 ریال 300 0.35% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 97,800 ریال -700 0.71% نمودار و آرشیو
1540 78,100 ریال -400 0.51% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 85,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 77,500 ریال -500 0.64% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 47,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 49,700 ریال 500 1.01% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 48,300 ریال 300 0.62% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 45,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 55,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 54,000 ریال -800 1.46% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 300 0.29% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 200 0.19% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖