عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

نام تجاری تولیدکننده نوع قرارداد قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تاریخ تحویل
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی 46,040 44 0 1395/09/01
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 61,971 44 0 1395/09/01
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,769 420 0 1395/09/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 54,769 302 0 1395/09/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 54,769 300 0 1395/09/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 59,850 420 0 1395/09/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,850 302 0 1395/09/01
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,850 300 0 1395/09/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 58,127 60 0 1395/09/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 68,236 60 0 1395/09/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 31,053 1,078 0 1395/09/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,593 1,364 0 1395/09/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,661 1,100 0 1395/09/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,661 550 0 1395/09/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,785 550 4,444 1395/09/01
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,785 500 0 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,267 1,000 0 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,267 990 440 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,267 1,000 0 1395/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 43,267 418 0 1395/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 47,594 410 0 1395/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 43,267 352 0 1395/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 43,267 1,080 0 1395/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 47,594 440 660 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,267 440 1,760 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,267 440 1,760 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,097 1,000 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,571 3,000 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,571 400 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 42,053 220 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 36,252 1,012 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,252 300 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,252 160 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 37,884 1,000 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 37,476 1,012 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,476 1,210 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,476 990 440 1395/09/01
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 42,960 100 0 1395/09/01
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 42,960 100 0 1395/09/01
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 41,708 50 0 1395/09/01
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 41,415 1,000 0 1395/09/01
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 41,415 500 0 1395/09/01
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی 42,350 100 0 1395/09/01
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 43,042 750 0 1395/09/01
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,640 302 0 1395/09/01
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,640 200 0 1395/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 38,076 330 0 1395/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 38,076 440 0 1395/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 39,111 220 0 1395/09/01
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 33,524 1,012 1,012 1395/09/16
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 33,179 880 440 1395/09/16
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 33,179 1,000 0 1395/09/01
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 33,179 567 0 1395/09/01
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 33,179 400 0 1395/09/01
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 33,581 66 88 1395/09/01
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 34,203 500 0 1395/09/10
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,648 286 0 1395/09/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,093 330 1,672 1395/09/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 31,093 330 660 1395/09/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 31,093 1,000 0 1395/09/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,093 500 0 1395/09/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام سلف 31,093 990 0 1395/09/09
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 50,000 30 0 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,940 600 0 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420K درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,940 200 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند نقدی 30,478 300 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم نقدی 30,057 55 0 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 32,627 891 0 1395/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 پلی پروپیلن جم نقدی 32,268 140 0 1395/09/01
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 30,223 66 176 1395/09/01
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی 26,865 60 240 1395/09/01
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان نقدی 30,783 100 0 1395/09/01
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 27,984 66 198 1395/09/01
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان نقدی 30,783 80 0 1395/09/01

 

 

 

💢 قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد ۵ خرداد ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 71,000 ریال 1000 1.41% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 74,500 ریال 2500 3.36% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 74,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 74,500 ریال نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 300 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 81,500 ریال 2000 2.45% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 81,500 ریال 2000 2.45% نمودار و آرشیو
0075 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
020 63,000 ریال 500 0.79% نمودار و آرشیو
Lf190 61,700 ریال 400 0.65% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 59,200 ریال 1400 2.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 55,800 ریال 1300 2.33% نمودار و آرشیو
2420h 61,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 60,300 ریال 300 0.5% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 71,500 ریال 500 0.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 76,000 ریال 1300 1.71% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 95,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 74,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 76,000 ریال 1000 1.32% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 75,800 ریال 1800 2.37% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 76,000 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
ZR230 76,000 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 76,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال 400 0.4% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖