تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 23 شهریور 1394
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,934 1,518 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 37,685 1,320 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 33,885 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 33,885 1,210 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 33,885 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 39,682 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 39,682 660 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 39,682 660 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 18,637 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 30,497 44 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 33,885 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 33,885 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40,116 700 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 37,870 2,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 33,885 1,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 39,682 460 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی شازند 34,083 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 36,104 40 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 31,885 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 36,139 252 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 33,885 1,512 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 39,682 336 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی 35,714 42 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 37,387 1,012 1,012 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 33,885 506 1,012 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 39,682 220 220 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 33,885 110 110 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37,387 480 960 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 39,682 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 33,885 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 33,885 60 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28

قیمت مواداولیه؛ ۲ بهمن ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,800 ریال -400 0.93% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,000 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,000 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,400 ریال -600 1.36% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,600 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
5110 44,400 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,050 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
0075 50,300 ریال -800 1.57% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -1100 2.14% نمودار و آرشیو
Lf190 49,800 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
52518 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,800 ریال -700 1.44% نمودار و آرشیو
2420h 49,000 ریال -900 1.8% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 48,800 ریال -800 1.61% نمودار و آرشیو
2102 49,600 ریال -500 1% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,800 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,800 ریال 300 0.64% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 46,600 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,000 ریال -600 1.26% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,000 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
V30s 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,000 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,800 ریال -400 0.71% نمودار و آرشیو
1540 53,000 ریال -500 0.93% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,200 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
781 45,000 ریال -400 0.88% نمودار و آرشیو
785 44,000 ریال -1000 2.22% نمودار و آرشیو
821 45,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
825 44,400 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,500 ریال 500 1.05% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,300 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron 48,000 ریال -1000 2.04% نمودار و آرشیو
R60 48,000 ریال -500 1.03% نمودار و آرشیو
548R 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
RP340 46,000 ریال -700 1.5% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
440L 46,000 ریال -1000 2.13% نمودار و آرشیو
MR230 59,000 ریال 1500 2.54% نمودار و آرشیو
ZR230 59,000 ریال 1500 2.54% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
332C 52,500 ریال 500 0.95% نمودار و آرشیو
332L 46,000 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,500 ریال 300 0.78% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 39,300 ریال 400 1.02% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 57,000 ریال -1000 1.72% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 57,000 ریال -2000 3.39% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 71,300 ریال 800 1.12% نمودار و آرشیو
R200 67,000 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,500 ریال -1500 2.59% نمودار و آرشیو