عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 23 شهریور 1394
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,934 1,518 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 37,685 1,320 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 33,885 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 33,885 1,210 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 33,885 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 39,682 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 39,682 660 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 39,682 660 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 18,637 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 30,497 44 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 33,885 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 33,885 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40,116 700 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 37,870 2,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 33,885 1,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 39,682 460 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی شازند 34,083 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 36,104 40 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 31,885 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 36,139 252 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 33,885 1,512 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 39,682 336 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی 35,714 42 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 37,387 1,012 1,012 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 33,885 506 1,012 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 39,682 220 220 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 33,885 110 110 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37,387 480 960 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 39,682 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 33,885 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 33,885 60 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28

قیمت مواداولیه؛ ۱ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,700 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,800 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 50,500 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
5110 49,250 ریال -50 0.1% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,900 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,300 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
0075 53,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 52,800 ریال -400 0.75% نمودار و آرشیو
Lf190 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
52518 48,000 ریال 1000 2.08% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,590 ریال 90 0.17% نمودار و آرشیو
2102 52,200 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 50,000 ریال -1900 3.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 49,600 ریال 400 0.81% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 64,600 ریال 100 0.15% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
C30s 53,600 ریال 1100 2.05% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,800 ریال 1000 1.52% نمودار و آرشیو
1540 61,700 ریال -1000 1.59% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 51,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 50,300 ریال 800 1.59% نمودار و آرشیو
552R Maroun 50,300 ریال 800 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 95,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 57,500 ریال 1500 2.61% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال 1000 1.49% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,200 ریال 1200 2.1% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,200 ریال -300 0.33% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 39,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,700 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 55,000 ریال نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖