تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 23 شهریور 1394
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,934 1,518 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 37,685 1,320 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 33,885 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 33,885 1,210 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 33,885 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 39,682 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 39,682 660 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 39,682 660 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 18,637 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 30,497 44 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 33,885 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 33,885 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40,116 700 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 37,870 2,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 33,885 1,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 39,682 460 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی شازند 34,083 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 36,104 40 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 31,885 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 36,139 252 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 33,885 1,512 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 39,682 336 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی 35,714 42 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 37,387 1,012 1,012 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 33,885 506 1,012 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 39,682 220 220 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 33,885 110 110 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37,387 480 960 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 39,682 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 33,885 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 33,885 60 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28

قیمت مواداولیه؛ ۷ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 39,700 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,400 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,850 ریال 150 0.37% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,200 ریال 300 0.66% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,100 ریال 300 0.67% نمودار و آرشیو
5110 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,300 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,200 ریال 500 1.21% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
020 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
Lf190 48,600 ریال 900 1.85% نمودار و آرشیو
52518 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,700 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
2420h 49,000 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,600 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD 43,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 43,000 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 49,500 ریال -600 1.2% نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 45,800 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
C30s 45,900 ریال -250 0.54% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,200 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,800 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
1540 51,700 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 41,600 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,300 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
552R Maroun 47,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 49,200 ریال نمودار و آرشیو
RP340 49,200 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,800 ریال نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 76,000 ریال نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 35,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 35,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 35,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 34,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 34,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 78,500 ریال -500 0.63% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖