عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 23 شهریور 1394
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,934 1,518 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 37,685 1,320 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 33,885 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 33,885 1,210 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 33,885 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 39,682 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 39,682 660 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 39,682 660 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 18,637 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 30,497 44 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 33,885 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 33,885 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40,116 700 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 37,870 2,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 33,885 1,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 39,682 460 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی شازند 34,083 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 36,104 40 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 31,885 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 36,139 252 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 33,885 1,512 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 39,682 336 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی 35,714 42 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 37,387 1,012 1,012 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 33,885 506 1,012 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 39,682 220 220 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 33,885 110 110 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37,387 480 960 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 39,682 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 33,885 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 33,885 60 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 68,800 ریال 1300 1.89% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 58,600 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
Lf190 58,300 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -900 1.6% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,300 ریال -700 1.32% نمودار و آرشیو
2420h 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,600 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,000 ریال -600 1.02% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,600 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 4400 5.09% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 1000 1.31% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 1100 1.52% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال -3000 3.7% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖