پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 23 شهریور 1394
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,934 1,518 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 37,685 1,320 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 33,885 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 33,885 1,210 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 33,885 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 39,682 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 39,682 660 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 39,682 660 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 18,637 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 30,497 44 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 33,885 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 33,885 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40,116 700 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 37,870 2,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 33,885 1,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 39,682 460 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی شازند 34,083 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 36,104 40 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 31,885 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 36,139 252 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 33,885 1,512 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 39,682 336 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی 35,714 42 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 37,387 1,012 1,012 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 33,885 506 1,012 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 39,682 220 220 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 33,885 110 110 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37,387 480 960 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 39,682 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 33,885 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 33,885 60 0 کیسه نقدی نقدی 1394/06/28

قیمت مواداولیه؛ ۲ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,900 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,700 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 44,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,650 ریال -250 0.56% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,150 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,850 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,300 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 42,500 ریال 800 1.88% نمودار و آرشیو
C30s 42,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,600 ریال 1200 2.12% نمودار و آرشیو
1540 48,500 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
781 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,500 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
825 41,300 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
552R Jam 44,800 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,400 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 42,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,700 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال -200 0.3% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال نمودار و آرشیو
R60 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 58,000 ریال -2000 3.33% نمودار و آرشیو
RP340 44,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 3500 7.14% نمودار و آرشیو
440L 46,200 ریال -1200 2.53% نمودار و آرشیو
MR230 44,200 ریال 700 1.58% نمودار و آرشیو
ZR230 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,100 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 45,800 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,400 ریال -200 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,400 ریال 100 0.3% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 52,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak 42,200 ریال نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,100 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
1922 42,400 ریال 600 1.42% نمودار و آرشیو
MR1600 49,000 ریال 3500 7.14% نمودار و آرشیو
J740 58,500 ریال -2000 3.31% نمودار و آرشیو
R200 56,300 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
52518 40,800 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,300 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو