معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 9 شهریورماه ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278 0 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 1,520 1,500 41,506 41,506 41,515 41,609
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 504 0 0 38,545 0 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1,012 88 66 39,045 39,045 39,045 39,045
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 40 100 40 35,141 35,510 35,510 35,510
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 440 2,046 440 35,141 37,118 37,308 37,958
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 22 22 39,045 39,045 39,045 39,045
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 360 0 0 39,045 0 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1,440 672 456 38,655 38,655 38,655 38,655
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 72 72 38,655 38,655 38,655 38,655
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 100 100 39,385 39,385 39,385 39,385
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 220 0 0 37,063 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 660 44 44 42,781 42,781 42,781 42,781
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 480 20 20 42,781 42,781 42,781 42,781
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 نوید زرشیمی 42 21 21 38,503 38,503 38,503 38,503
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 609 168 168 42,781 42,781 42,781 42,781
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 63 0 0 37,063 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 441 0 0 39,286 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 441 42 42 42,781 42,781 42,781 42,781
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 42 42 42,781 42,781 42,781 42,781
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 42 42 42,781 42,781 42,781 42,781
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 126 63 63 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 40 40 40 33,357 33,357 33,357 33,357
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 330 0 0 37,063 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 440 22 0 37,063 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 100 0 0 35,063 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 20 0 37,063 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی شازند 70 170 70 33,357 34,369 34,369 34,369
پلی پروپیلن نساجی OFF - V30S درجه 1 پتروشیمی شازند 20 60 20 33,357 33,869 33,869 33,869
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 105 21 21 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 399 21 21 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 126 21 21 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 1,302 0 0 37,063 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 1,200 220 220 37,063 37,063 37,063 37,063

قیمت مواداولیه؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 48,500 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 48,600 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,050 ریال 150 0.31% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
5110 48,600 ریال -50 0.1% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 46,250 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 150 0.28% نمودار و آرشیو
020 52,250 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
Lf190 53,200 ریال -450 0.84% نمودار و آرشیو
52518 45,900 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,600 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
2102 51,500 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 51,500 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 51,400 ریال 400 0.78% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,100 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 63,100 ریال -1100 1.71% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 52,400 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 49,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,600 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,400 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,400 ریال -100 0.11% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 41,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 91,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖