معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 69,680 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 69,680 1,491 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 64,353 302 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 64,353 441 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 64,353 64,353 64,353 64,353 168 105 105
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 64,353 567 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 69,680 302 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 69,680 69,680 69,680 69,680 2,002 220 220
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 69,680 69,680 69,680 69,680 521 20 20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 69,680 69,680 69,680 69,680 0 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 69,513 69,625 69,719 69,513 55 80 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 81,602 30 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 34,296 34,296 34,296 34,296 0 319 319
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,296 34,296 34,296 34,296 770 451 451
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,753 35,903 36,391 35,678 2,508 3,058 2,508
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,388 35,509 35,899 34,607 1,012 2,706 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,439 37,439 37,439 37,439 2,508 2,046 1,804
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,439 37,439 37,439 37,439 0 176 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 36,645 36,645 36,645 36,645 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,645 36,645 36,645 36,645 506 264 264
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 33,385 33,385 33,385 33,385 1,518 1,166 1,166
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 32,383 32,383 32,383 32,383 2,508 1,232 1,232
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 41,250 41,399 41,719 40,981 3,000 3,620 3,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,181 43,492 44,369 42,248 2,200 3,652 2,200
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 42,248 42,248 42,248 42,248 720 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,921 43,992 45,000 43,913 1,000 1,090 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,913 43,913 43,913 43,913 1,232 264 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,913 43,913 43,913 43,913 1,500 790 560
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 43,913 43,913 43,913 43,913 0 420 420
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 48,639 48,901 49,000 48,304 216 346 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 43,913 43,913 43,913 43,913 1,015 173 43
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 43,913 43,913 43,913 43,913 0 130 130
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,913 43,913 43,913 43,913 3,300 132 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 43,913 43,913 43,913 43,913 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,913 190 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,623 44,623 44,623 44,623 440 44 44
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 41,859 41,859 41,859 41,859 0 396 396
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم سلف 41,859 41,859 41,859 41,859 5,005 4,950 4,609
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 43,609 44,014 44,816 43,294 3,000 3,810 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 38,208 38,208 38,208 38,208 0 340 340
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,208 38,208 38,208 38,208 3,000 1,380 1,190
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,208 3,000 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,208 38,208 38,208 39,390 0 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,208 38,208 38,208 39,390 720 456 432
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,137 39,137 39,137 39,137 0 110 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,137 39,137 39,137 39,137 2,508 286 286
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 39,137 39,137 39,137 39,137 600 552 552
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 39,848 39,848 39,848 39,848 1,200 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 40,292 40,292 40,292 40,292 720 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 40,292 40,292 40,292 40,292 440 88 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 40,292 40,292 40,292 40,292 1,012 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 40,292 40,292 40,292 40,292 2,002 484 418
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 40,292 40,292 40,292 40,292 0 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 40,292 40,292 40,292 40,292 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 40,292 40,292 40,292 40,292 1,232 176 132
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 51,159 51,159 51,159 51,159 500 60 20
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 74,297 302 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 47,519 47,519 47,519 47,519 330 198 176
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 48,833 48,833 48,833 44,394 336 12,705 336
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی نقدی 41,333 41,424 41,520 39,350 84 315 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 44,699 44,699 44,699 41,659 105 420 105
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 43,676 43,676 43,676 39,706 396 946 396
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 43,676 43,676 43,676 39,706 4,488 18,414 4,488
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 43,676 43,676 43,676 39,706 1,512 6,237 1,512
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 41,759 41,871 42,789 39,350 315 1,512 315
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 42,519 42,608 43,285 39,350 2,200 8,778 2,200
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم نقدی 42,320 42,320 42,320 39,350 88 462 88
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 42,320 42,437 42,889 39,350 550 2,200 550
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 43,285 43,285 43,285 39,350 220 2,618 220
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 41,780 41,923 42,609 39,350 315 1,638 315
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 41,499 41,674 42,112 39,350 1,008 1,974 1,008
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 43,285 43,285 43,285 39,350 252 1,743 252
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 40,730 40,730 40,730 33,942 308 3,014 308
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,999 32,999 32,999 32,999 506 198 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,428 31,432 31,478 31,428 2,992 3,124 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,428 31,428 31,428 31,428 0 198 198
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,428 31,428 31,428 31,428 2,024 2,354 1,826
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,428 31,428 31,428 31,428 2,000 360 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,555 31,685 31,805 31,428 500 1,220 500
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,571 34,571 34,571 34,571 638 330 330

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 53,700 ریال -1100 2.01% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 53,200 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 53,300 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 53,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,000 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
0075 57,200 ریال 1200 2.1% نمودار و آرشیو
020 57,200 ریال 400 0.7% نمودار و آرشیو
Lf190 56,500 ریال 700 1.24% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 47,100 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 56,900 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 56,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 56,600 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 60,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 56,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,100 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 61,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 61,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
C30s 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 55,450 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,100 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,400 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
1540 64,400 ریال -1500 2.28% نمودار و آرشیو
1551 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
781 55,300 ریال -1100 1.95% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 56,500 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 59,500 ریال 1100 1.85% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 55,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
552R Maroun 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 57,600 ریال 600 1.04% نمودار و آرشیو
RP340 74,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,300 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 58,200 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,800 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,200 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,200 ریال -400 0.42% نمودار و آرشیو
ABS150 100,300 ریال 300 0.3% نمودار و آرشیو
Lale 1922 59,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖