عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 9 خردادماه 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/01/27 82,414 1,050 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/01/27 75,283 567 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/03/16 57,982 1,575 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/03/16 57,982 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/16 54,440 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/16 54,440 441 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/16 54,440 567 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/16 54,440 210 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/16 57,982 420 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/16 57,982 630 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/16 57,982 2,002 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/16 57,982 1,161 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1396/03/24 35,217 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 سلف 1396/03/24 34,160 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1396/03/24 36,955 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 سلف 1396/03/24 35,864 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1396/03/24 32,930 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1396/03/24 31,942 3,014 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1396/03/16 40,709 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/03/16 41,803 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/03/16 41,803 660 484 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/03/16 41,803 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/03/16 45,983 302 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/03/16 41,803 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1396/03/16 45,983 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1396/03/16 41,803 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ نقدی 1396/03/16 42,511 660 550 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/03/24 42,089 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/03/16 38,284 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/03/16 38,284 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 نقدی 1396/03/16 38,284 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV نقدی 1396/03/16 37,970 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/03/16 38,938 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV نقدی 1396/03/16 38,938 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/03/16 38,944 506 506 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/03/16 38,944 1,760 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/03/16 38,944 220 660 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1396/03/16 42,089 660 1,540 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/03/16 47,194 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/03/16 47,194 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1396/03/16 45,858 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/03/16 47,143 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/03/16 47,143 600 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/03/16 49,697 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1396/03/16 61,701 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1396/03/16 43,271 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1396/03/16 43,271 660 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1396/03/16 43,271 660 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1396/03/16 46,388 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T نقدی 1396/03/16 44,192 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1396/03/16 44,334 660 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1396/03/16 38,596 550 550 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1396/03/16 38,242 748 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1396/03/16 38,242 198 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/03/16 38,242 176 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1396/03/16 38,242 420 0 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1396/04/06 33,660 110 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1396/03/26 34,283 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/16 31,167 1,496 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/16 31,167 2,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/16 31,167 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/03/22 31,167 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/16 31,167 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/04/06 31,167 200 300 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/03/16 34,283 506 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/03/16 40,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/03/16 25,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1396/03/16 52,184 50 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/03/16 46,385 190 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 نقدی 1396/03/16 31,890 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 نقدی 1396/03/16 38,260 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 نقدی 1396/03/16 37,623 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 نقدی 1396/03/16 33,442 22 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 نقدی 1396/03/16 33,442 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 نقدی 1396/03/16 41,385 66 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 نقدی 1396/03/16 41,385 130 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 نقدی 1396/03/16 37,623 308 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 نقدی 1396/03/16 33,442 154 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 نقدی 1396/03/16 41,385 200 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1396/03/16 37,623 500 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین LMP نقدی 1396/03/16 30,092 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین OFF - PEWAX درجه 1 نقدی 1396/03/16 25,081 80 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 نقدی 1396/03/16 34,456 190 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 نقدی 1396/03/16 30,627 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 نقدی 1396/03/16 21,056 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین کلوخه نقدی 1396/03/16 18,855 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 نقدی 1396/03/16 34,418 120 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/03/16 28,050 616 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/03/16 28,050 100 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1396/03/16 24,934 80 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1396/03/16 24,934 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 1396/03/16 17,142 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 2 نقدی 1396/03/16 27,426 10 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖