عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 آبان 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
inpia.ir
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/08/24 54,853 210 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/16 54,853 504 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/16 54,853 500 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/24 59,662 210 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/23 59,662 302 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/23 59,662 200 0 تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/23 55,656 100 0 قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/23 65,335 60 0 قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/09/16 30,642 880 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1395/09/16 32,161 1,276 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 سلف 1395/09/16 32,431 110 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/09/16 28,362 814 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/09/16 28,362 550 0 تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/08/23 38,022 110 990 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ نقدی 1395/08/23 39,220 500 0 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/08/23 41,024 1,500 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/08/23 41,024 1,500 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/08/24 41,024 418 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/08/24 44,511 410 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 نقدی 1395/08/24 41,024 418 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/08/24 41,024 1,080 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1395/08/23 44,511 550 2,750 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/08/23 41,024 220 880 امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/08/23 38,063 250 2,250 امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/08/24 36,791 3,000 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/08/23 36,791 506 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/08/23 41,000 220 0 جم
inpia.ir
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 آبان 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
inpia.ir
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/08/23 35,345 506 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 نقدی 1395/08/23 35,345 242 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/08/23 35,345 300 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/08/24 36,876 1,012 0 ایلام
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/08/23 40,930 100 0 تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/08/23 40,930 100 0 تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/08/23 42,750 500 0 ایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی MP08 نقدی 1395/08/23 43,450 100 100 محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/08/23 42,192 750 0 تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/08/23 61,150 302 0 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/08/23 61,150 200 0 تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/08/23 37,565 990 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/08/23 37,565 660 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/08/23 37,565 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J سلف 1395/09/10 33,060 1,496 1,496 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J سلف 1395/09/14 32,719 880 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/08/23 32,719 760 0 شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/08/23 32,719 528 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1395/08/23 32,719 651 0 رجال
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/08/23 32,585 110 110 اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/05 33,189 500 0 آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/08/23 31,680 286 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 330 2,376 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 200 100 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 2,002 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/09/13 30,171 1,000 0 غدیر
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 500 0 غدیر
inpia.ir

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 53,700 ریال -1100 2.01% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 53,200 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 53,300 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 53,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,000 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
0075 57,200 ریال 1200 2.1% نمودار و آرشیو
020 57,200 ریال 400 0.7% نمودار و آرشیو
Lf190 56,500 ریال 700 1.24% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 47,100 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 56,900 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 56,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 56,600 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 60,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 56,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,100 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 61,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 61,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
C30s 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 55,450 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,100 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,400 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
1540 64,400 ریال -1500 2.28% نمودار و آرشیو
1551 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
781 55,300 ریال -1100 1.95% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 56,500 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 59,500 ریال 1100 1.85% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 55,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
552R Maroun 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 57,600 ریال 600 1.04% نمودار و آرشیو
RP340 74,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,300 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 58,200 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,800 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,200 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,200 ریال -400 0.42% نمودار و آرشیو
ABS150 100,300 ریال 300 0.3% نمودار و آرشیو
Lale 1922 59,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖