تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 آبان 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
inpia.ir
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/08/24 54,853 210 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/16 54,853 504 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/16 54,853 500 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/24 59,662 210 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/23 59,662 302 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/23 59,662 200 0 تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/23 55,656 100 0 قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/23 65,335 60 0 قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/09/16 30,642 880 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1395/09/16 32,161 1,276 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 سلف 1395/09/16 32,431 110 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/09/16 28,362 814 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/09/16 28,362 550 0 تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/08/23 38,022 110 990 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ نقدی 1395/08/23 39,220 500 0 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/08/23 41,024 1,500 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/08/23 41,024 1,500 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/08/24 41,024 418 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/08/24 44,511 410 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 نقدی 1395/08/24 41,024 418 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/08/24 41,024 1,080 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1395/08/23 44,511 550 2,750 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/08/23 41,024 220 880 امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/08/23 38,063 250 2,250 امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/08/24 36,791 3,000 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/08/23 36,791 506 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/08/23 41,000 220 0 جم
inpia.ir
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 آبان 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
inpia.ir
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/08/23 35,345 506 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 نقدی 1395/08/23 35,345 242 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/08/23 35,345 300 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/08/24 36,876 1,012 0 ایلام
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/08/23 40,930 100 0 تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/08/23 40,930 100 0 تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/08/23 42,750 500 0 ایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی MP08 نقدی 1395/08/23 43,450 100 100 محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/08/23 42,192 750 0 تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/08/23 61,150 302 0 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/08/23 61,150 200 0 تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/08/23 37,565 990 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/08/23 37,565 660 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/08/23 37,565 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J سلف 1395/09/10 33,060 1,496 1,496 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J سلف 1395/09/14 32,719 880 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/08/23 32,719 760 0 شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/08/23 32,719 528 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1395/08/23 32,719 651 0 رجال
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/08/23 32,585 110 110 اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/05 33,189 500 0 آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/08/23 31,680 286 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 330 2,376 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 200 100 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 2,002 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/09/13 30,171 1,000 0 غدیر
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 500 0 غدیر
inpia.ir

قیمت مواداولیه؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,300 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,150 ریال -150 0.33% نمودار و آرشیو
5110 44,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,500 ریال -150 0.34% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,500 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
0075 51,500 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
020 50,200 ریال -400 0.79% نمودار و آرشیو
Lf190 51,000 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
52518 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 51,000 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,900 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,600 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 52,500 ریال 1000 1.9% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,200 ریال 1600 3.01% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 52,500 ریال 1100 2.1% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 48,000 ریال -800 1.64% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 54,200 ریال 200 0.37% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,000 ریال -600 1.21% نمودار و آرشیو
C30s 54,400 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 48,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,600 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 60,200 ریال 300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 58,900 ریال -400 0.67% نمودار و آرشیو
781 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
785 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
821 45,000 ریال 1500 3.33% نمودار و آرشیو
825 43,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5030 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 48,500 ریال -900 1.82% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,500 ریال -900 1.82% نمودار و آرشیو
552 Maroun 48,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 53,500 ریال -500 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,700 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 92,000 ریال -1500 1.6% نمودار و آرشیو
10417 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
10415 91,000 ریال -3500 3.7% نمودار و آرشیو
R40maron 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 48,500 ریال -600 1.22% نمودار و آرشیو
RP340 48,900 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,500 ریال -2500 5.1% نمودار و آرشیو
440L 48,500 ریال -500 1.02% نمودار و آرشیو
MR230 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
ZR230 52,000 ریال 500 0.96% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 90,000 ریال -2000 2.17% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,500 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,800 ریال 200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,400 ریال 100 0.26% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 66,000 ریال -700 1.05% نمودار و آرشیو
EPS 300 66,000 ریال -500 0.75% نمودار و آرشیو
EPS 400 65,000 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,000 ریال -2000 2.15% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 64,000 ریال -300 0.47% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,500 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 56,500 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22501 kg off 44,000 ریال -400 0.9% نمودار و آرشیو
22402 off 42,800 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖