عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 آبان 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
inpia.ir
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/08/24 54,853 210 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/16 54,853 504 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/16 54,853 500 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/24 59,662 210 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/23 59,662 302 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/23 59,662 200 0 تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/23 55,656 100 0 قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/23 65,335 60 0 قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/09/16 30,642 880 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1395/09/16 32,161 1,276 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 سلف 1395/09/16 32,431 110 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/09/16 28,362 814 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/09/16 28,362 550 0 تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/08/23 38,022 110 990 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ نقدی 1395/08/23 39,220 500 0 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/08/23 41,024 1,500 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/08/23 41,024 1,500 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/08/24 41,024 418 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/08/24 44,511 410 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 نقدی 1395/08/24 41,024 418 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/08/24 41,024 1,080 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1395/08/23 44,511 550 2,750 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/08/23 41,024 220 880 امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/08/23 38,063 250 2,250 امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/08/24 36,791 3,000 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/08/23 36,791 506 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/08/23 41,000 220 0 جم
inpia.ir
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 آبان 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
inpia.ir
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/08/23 35,345 506 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 نقدی 1395/08/23 35,345 242 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/08/23 35,345 300 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/08/24 36,876 1,012 0 ایلام
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/08/23 40,930 100 0 تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/08/23 40,930 100 0 تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/08/23 42,750 500 0 ایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی MP08 نقدی 1395/08/23 43,450 100 100 محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/08/23 42,192 750 0 تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/08/23 61,150 302 0 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/08/23 61,150 200 0 تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/08/23 37,565 990 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/08/23 37,565 660 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/08/23 37,565 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J سلف 1395/09/10 33,060 1,496 1,496 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J سلف 1395/09/14 32,719 880 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/08/23 32,719 760 0 شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/08/23 32,719 528 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1395/08/23 32,719 651 0 رجال
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/08/23 32,585 110 110 اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/05 33,189 500 0 آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/08/23 31,680 286 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 330 2,376 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 200 100 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 2,002 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/09/13 30,171 1,000 0 غدیر
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 500 0 غدیر
inpia.ir

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖