تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 آبان 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
inpia.ir
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/08/24 54,853 210 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/16 54,853 504 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/16 54,853 500 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/24 59,662 210 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/23 59,662 302 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/23 59,662 200 0 تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/23 55,656 100 0 قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/23 65,335 60 0 قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/09/16 30,642 880 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1395/09/16 32,161 1,276 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 سلف 1395/09/16 32,431 110 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/09/16 28,362 814 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/09/16 28,362 550 0 تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/08/23 38,022 110 990 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ نقدی 1395/08/23 39,220 500 0 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/08/23 41,024 1,500 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/08/23 41,024 1,500 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/08/24 41,024 418 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/08/24 44,511 410 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 نقدی 1395/08/24 41,024 418 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/08/24 41,024 1,080 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1395/08/23 44,511 550 2,750 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/08/23 41,024 220 880 امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/08/23 38,063 250 2,250 امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/08/24 36,791 3,000 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/08/23 36,791 506 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/08/23 41,000 220 0 جم
inpia.ir
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 آبان 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
inpia.ir
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/08/23 35,345 506 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 نقدی 1395/08/23 35,345 242 0 جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/08/23 35,345 300 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/08/24 36,876 1,012 0 ایلام
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/08/23 40,930 100 0 تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/08/23 40,930 100 0 تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/08/23 42,750 500 0 ایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی MP08 نقدی 1395/08/23 43,450 100 100 محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/08/23 42,192 750 0 تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/08/23 61,150 302 0 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/08/23 61,150 200 0 تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/08/23 37,565 990 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/08/23 37,565 660 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/08/23 37,565 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J سلف 1395/09/10 33,060 1,496 1,496 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J سلف 1395/09/14 32,719 880 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/08/23 32,719 760 0 شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/08/23 32,719 528 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1395/08/23 32,719 651 0 رجال
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/08/23 32,585 110 110 اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/05 33,189 500 0 آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/08/23 31,680 286 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 330 2,376 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 200 100 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 2,002 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/09/13 30,171 1,000 0 غدیر
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/23 30,171 500 0 غدیر
inpia.ir

قیمت مواداولیه؛ ۱۳ آذر ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,700 ریال 600 1.41% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,000 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
5110 42,700 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,400 ریال 900 2.07% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,500 ریال 900 2.07% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,200 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 49,100 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
020 48,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lf190 48,100 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h 47,900 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2102 48,100 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,000 ریال 1300 2.77% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 44,800 ریال 450 1% نمودار و آرشیو
C30s 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,800 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,100 ریال 500 0.92% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid - نمودار و آرشیو
1540 49,100 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
781 43,500 ریال 700 1.61% نمودار و آرشیو
785 42,500 ریال 500 1.18% نمودار و آرشیو
821 43,500 ریال 700 1.61% نمودار و آرشیو
825 42,500 ریال 500 1.18% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 48,500 ریال 700 1.44% نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,900 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 71,000 ریال 500 0.7% نمودار و آرشیو
10417 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 71,500 ریال 500 0.7% نمودار و آرشیو
R40maron 53,300 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
R60 49,000 ریال -1000 2% نمودار و آرشیو
548R 49,100 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 46,600 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 44,500 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
440L 45,600 ریال 300 0.66% نمودار و آرشیو
MR230 52,300 ریال -4100 7.27% نمودار و آرشیو
ZR230 52,500 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 66,000 ریال -500 0.75% نمودار و آرشیو
332C 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 36,600 ریال 600 1.64% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 36,600 ریال 600 1.64% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 36,700 ریال 700 1.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
EPS 300 57,500 ریال -300 0.52% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 45,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 68,000 ریال 700 1.03% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
MR1600 56,500 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال 1000 1.72% نمودار و آرشیو
R200 66,000 ریال 2000 3.03% نمودار و آرشیو
2004Tc 47,500 ریال 800 1.68% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
52518 45,300 ریال 150 0.33% نمودار و آرشیو
Hi500 44,400 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun 44,900 ریال 800 1.78% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 42,550 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو