معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 16 مرداد ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 38,102 39,339 39,657 40,009 105 525 105
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 38,102 39,519 39,739 40,009 210 1,050 210
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 42,612 43,119 43,358 43,555 1,606 2,662 1,606
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,102 39,442 39,717 40,279 903 2,520 903
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 42,772 42,772 42,772 42,772 480 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 42,772 240 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 43,231 47,554 47,554 47,554 210 10,773 210
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,625 39,625 39,625 39,625 240 48 48
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 45,580 45,580 45,580 45,580 220 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,425 38,425 38,425 38,425 960 312 312
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 38,102 38,140 38,212 38,369 880 1,232 880
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 44,171 110 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی سلف 38,102 38,163 38,248 38,388 504 609 504
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 43,231 43,289 43,364 43,455 440 528 440
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 47,050 360 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 43,231 47,554 47,554 47,554 315 9,870 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 45,580 770 66 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,238 37,238 37,238 37,238 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 43,231 43,231 43,231 43,231 154 176 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,231 43,231 43,231 43,231 0 110 110
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 38,102 38,469 38,652 39,009 1,012 2,882 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 37,788 240 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 38,102 38,270 38,388 38,559 504 672 504
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 43,231 43,231 43,231 43,231 770 726 660
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 45,580 45,580 45,580 45,580 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 38,102 38,102 38,146 38,359 550 616 550
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون سلف 38,102 38,489 38,637 39,245 1,012 2,486 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,625 240 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 40,450 42,700 42,777 42,877 105 357 105

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 49,900 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,700 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 49,900 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,000 ریال -900 1.8% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال نمودار و آرشیو
020 52,900 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
Lf190 52,800 ریال -50 0.09% نمودار و آرشیو
52518 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 57,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,800 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 49,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam 59,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf 58,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 50,500 ریال 700 1.39% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 60,200 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
1551 59,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 50,600 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 51,700 ریال نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,900 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,000 ریال 300 0.55% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 58,800 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,800 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 63,200 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 41,700 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 42,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 40,700 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 93,100 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖