معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 26 بهمن 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 38,016 38,016 38,016 38,016 0 11 11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,016 38,016 38,016 38,016 1,408 1,749 1,397
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,513 36,514 36,655 37,019 1,936 2,112 1,936
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,923 39,923 39,923 39,923 440 935 330
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 38,346 38,346 38,346 38,346 0 220 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,346 38,346 38,346 38,346 2,860 2,684 2,156
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 36,705 36,705 36,705 36,705 0 66 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,705 36,705 36,705 36,705 792 660 660
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,254 35,254 35,254 35,254 1,628 616 616
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 35,254 35,254 35,254 35,254 0 154 154
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,406 42,616 42,719 43,406 5,000 6,070 5,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,051 47,332 47,504 48,051 1,500 2,050 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,051 47,051 47,051 47,051 2,000 1,910 1,810
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 47,051 47,051 47,051 47,051 0 190 190
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 51,756 51,761 51,767 51,806 238 259 238
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 47,051 80 30 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 47,051 47,051 47,051 47,051 550 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 47,051 550 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 40,832 48,234 48,509 48,989 3,000 7,630 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,348 42,777 43,219 44,382 462 2,574 462
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,348 40,348 40,348 40,348 850 820 800
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,348 40,348 40,348 40,348 0 50 50
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,348 40,348 40,348 40,348 0 242 242
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 40,348 40,348 40,348 40,348 0 216 216
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,712 300 40 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,712 39,712 39,712 39,712 0 470 470
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,712 39,712 39,712 39,712 2,000 1,010 680
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,499 42,102 42,177 42,709 600 1,110 600
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 40,439 40,439 40,439 40,439 1,012 88 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 40,439 40,439 40,439 40,439 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 40,439 40,439 40,439 40,439 924 649 605
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 40,439 40,439 40,439 40,439 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 40,439 40,439 40,439 40,439 0 154 154
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 55,590 55,590 55,590 55,590 0 20 20
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 55,590 55,590 55,590 55,590 200 90 90
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 55,590 55,590 55,590 55,590 200 90 90
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 55,590 55,590 55,590 55,590 0 110 110
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 54,017 54,367 54,412 54,449 60 100 60
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 54,881 55,333 55,651 57,200 600 1,270 600
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 54,881 54,881 54,881 54,881 900 40 20
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی (مچینگ) 54,881 54,881 54,881 54,881 0 240 240
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 57,244 57,466 57,753 58,149 600 1,040 600
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 108,065 108,065 108,065 108,065 202 161 161
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 108,065 63 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,379 43,226 43,365 43,659 154 264 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,379 46,616 46,616 46,616 440 2,112 440
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 45,557 45,557 45,557 45,557 330 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,462 44,011 44,438 45,666 550 1,298 550
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 37,611 37,611 37,611 37,611 902 902 902
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 37,250 40,975 40,975 40,975 609 7,707 609
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 37,250 40,975 40,975 40,975 880 10,384 880
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 37,250 40,975 40,975 40,975 264 5,214 264
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 37,250 40,975 40,975 40,975 504 6,069 504
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی 86,000 88 0 0
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 35,737 42,884 42,884 42,884 220 3,388 220
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 36,399 36,399 36,399 36,399 500 240 240
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 36,399 36,399 36,399 36,399 0 20 20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,745 34,745 34,745 34,745 1,496 1,276 946
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 34,745 34,745 34,745 34,745 0 242 242
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,090 33,090 33,090 33,090 400 600 380
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 33,090 33,090 33,090 33,090 0 20 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,090 33,752 33,879 35,555 4,994 8,580 4,994
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 33,090 1,000 200 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,090 35,000 35,124 35,339 506 1,738 506
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 33,090 33,190 33,262 33,889 1,880 2,340 1,880
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 33,090 34,125 34,367 34,500 500 2,060 500
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,399 36,399 36,399 36,399 2,002 792 638

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖