قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۷ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/07/30
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 37,312 39,106
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,920 35,551
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,158 46,797
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,874 51,476
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 47,919 47,555
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 47,919 47,555
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 43,577 43,191
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 44,129 43,589
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 44,129 43,589
اروند پلی وینیل کلراید E6834 36,634 38,395
اروند پلی وینیل کلراید E7242 36,634 38,395
اروند پلی وینیل کلراید E7244 36,634 38,395
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,920 35,551
اروند پلی وینیل کلراید S7042 37,312 39,106
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,874 51,476
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 47,158 46,797
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,158 46,797
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 47,158 46,797
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,195 43,132
امیرکبیر* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 47,726 47,552
امیرکبیر** پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 50,187 50,203
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,129 43,589
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 47,726 47,552
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 43,577 43,191
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 40,480 40,237
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 57,317 57,307
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 57,317 57,307
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 57,317 57,307
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 56,268 56,259
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 52,887 52,880
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 57,670 59,759
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 57,670 59,759
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 53,978 56,081
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,158 46,797
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,158 46,797
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 40,480 40,237
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 41,241 40,996
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 43,577 43,191
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 36,634 38,395
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,920 35,551
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 38,330 40,172
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 47,896 47,721
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 47,896 47,721
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 47,896 47,721
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 48,885 48,707
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 49,037 48,859
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 50,370 50,186
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 51,245 51,058
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 42,871 42,715
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 42,491 42,336
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 42,491 42,336
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 42,491 42,336
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 44,394 44,232
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 42,491 42,336
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 42,491 42,336
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 42,491 42,336
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 42,491 42,336
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 43,823 43,663
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,577 43,191
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 40,480 40,237
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 41,241 40,996
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,480 40,237
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 41,241 40,996
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 46,032 45,485
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,129 43,589
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 55,557 55,556
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 55,557 55,556
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 55,557 55,556
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 53,985 53,983
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 50,603 50,604
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 50,603 50,604
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 47,615 47,617
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 47,615 47,617
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 49,828 50,548
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 52,509 53,268
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 55,190 55,987
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 58,486 58,273
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 82,160 82,406
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,195 43,132
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,547 44,482
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 43,195 43,132
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 43,956 43,891
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 41,367 41,118
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 42,099 41,847
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 42,190 41,936
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 42,908 42,652
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 40,480 40,237
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 41,241 40,996
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 41,241 40,996
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 40,480 40,237
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 41,241 40,996
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 42,301 42,048
تخت جمشید لاتکس 17,242 17,866
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 55,190 55,987
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 43,195 43,132
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 44,547 44,482
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 45,098 45,029
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 41,896 41,646
جم* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 47,726 47,552
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N 51,441 -
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 46,032 45,485
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,577 43,191
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 43,577 43,191
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 46,956 46,675
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 47,718 47,434
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 40,480 40,237
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 41,241 40,996
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 40,480 40,237
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 40,480 40,237
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 41,241 40,996
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 40,480 40,237
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 41,241 40,996
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 40,480 40,237
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 41,241 40,996
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 40,480 40,237
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 41,241 40,996
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 42,301 42,048
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 84,200 82,600
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 115,000 105,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 42,491 42,336
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 42,491 42,336
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 42,491 42,336
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 42,491 42,336
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 42,491 42,336
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 42,491 42,336
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 42,491 42,336
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 42,491 42,336
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 42,491 42,336
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 42,871 42,715
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 47,896 47,721
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 43,823 43,663
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 42,491 42,336
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 42,491 42,336
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 42,491 42,336
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 44,394 44,232
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 42,491 42,336
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,195 43,132
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,547 44,482
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 43,195 43,132
شازند* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 47,726 47,552
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,577 43,191
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 40,480 40,237
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 42,301 42,048
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,129 43,589
شازند پلی بوتادین رابر 64,402 66,064
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 69,731 71,373
شهید تندگویان PET S آمورف 41,073 41,116
شهید تندگویان PET N آمورف 39,862 39,904
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 40,064 40,106
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 41,315 41,358
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 40,225 40,268
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 41,476 41,520
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 40,427 40,470
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 41,678 41,722
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 41,476 41,520
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 42,727 42,772
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 43,736 43,782
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 42,444 42,489
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 44,099 44,145
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 42,808 42,853
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 36,968 36,833
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 35,877 35,747
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 37,150 37,014
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 36,059 35,928
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 37,549 37,413
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 36,423 36,290
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 37,643 37,506
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 36,514 36,381
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 39,137 38,995
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 37,971 37,833
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 40,992 40,842
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 39,770 39,625
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 39,040 38,898
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 37,877 37,739
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 52,509 53,268
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 55,190 55,987
غدیر پلی وینیل کلراید S57 37,312 39,106
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,920 35,551
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 82,160 82,406
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 96,449 96,737
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 47,158 46,797
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 51,874 51,476
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 47,158 46,797
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 47,919 47,555
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,158 46,797
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,874 51,476
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,158 46,797
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,158 46,797
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,158 46,797
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,158 46,797
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,158 46,797
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 41,241 40,996
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 40,480 40,237
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 41,241 40,996
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 40,480 40,237
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 41,241 40,996
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 46,032 45,485
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,480 40,237
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 41,241 40,996
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,129 43,589
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 47,896 47,721
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 42,871 42,715
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 42,491 42,336
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 47,896 47,721
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 42,491 42,336
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 42,491 42,336
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 42,491 42,336
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 42,491 42,336
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 42,491 42,336
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 42,491 42,336
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 42,491 42,336
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 42,491 42,336
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 42,491 42,336
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 42,491 42,336
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 42,491 42,336
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 43,195 43,132
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 43,195 43,132
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 43,195 43,132
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 44,129 43,589
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 44,965 44,801
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 47,896 47,721
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 47,896 47,721
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 42,491 42,336
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 47,896 47,721
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 42,491 42,336
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 42,871 42,715
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 42,871 42,715
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 42,491 42,336
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 42,491 42,336
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 43,062 42,905
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 49,037 48,859
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 50,370 50,186
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3200 ریال اضافه می گردد.
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3500 ریال اضافه می گردد.
نرخ ارز: 40066 ریال
آریاساسول C3+ 15,427 15,371
ارومیه کریستال ملامین 52,336 52,146
اروند سود کاستیک 11,029 9,709
امیرکبیر برش سنگین 12,424 12,120
برزویه آروماتیک سنگین 21,838 21,872
برزویه ارتوزایلن99.5% 25,621 25,508
برزویه پارازایلین 30,596 30,402
بیستون آلکیل بنزن خطی 44,153 42,475
بندرامام ***بنزن 35,164 35,037
بندرامام زایلین مخلوط 24,591 24,838
بندرامام گاز بوتان صنعتی 22,076 21,996
بندرامام گاز پروپان صنعتی 21,886 21,806
بندرامام گاز مایع صنعتی 22,038 21,958
پارس استایرن منومر 44,781 44,144
پارس نفتا (پنتان پلاس) 17,196 16,776
جم برش سنگین 12,424 12,120
خراسان آمونیاک (گاز) 8,488 8,362
خراسان آمونیاک (مایع) 8,488 8,362
خراسان اوره پریل 10,753 10,714
خراسان کریستال ملامین 52,336 52,146
رازی اوره صنعتی گرانوله 10,562 10,524
رازی دی آمونیوم فسفات 13,893 13,842
رازی گوگرد 4,282 4,266
زاگرس متانول 10,692 10,509
شازند برش سنگین 12,424 12,120
شازند منو اتانول آمین 43,772 42,854
شازند دی اتانول آمین 42,630 41,716
شازند تری اتانول آمین 45,675 44,371
شازند منو اتیلن گلایکول 32,696 31,136
شازند دی اتیلن گلایکول 29,594 28,974
شازند تری اتیلن گلایکول 37,908 42,469
شازند ایزوبوتانول 27,215 27,116
شازند نرمال بوتانول 33,638 33,800
شازند دی اتیل هگزانول 36,540 36,407
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 26,864 26,435
شیراز آمونیاک (گاز) 8,488 8,362
شیراز آمونیاک (مایع) 8,488 8,362
شیراز اوره پریل 10,753 10,714
شيراز متانول 10,692 10,509
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,415 4,399
فن آوران اسید استیک 21,079 20,707
فن آوران متانول 10,692 10,509
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 149,701 149,155
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 142,098 141,580
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 130,365 129,890
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 8,488 8,362
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 10,562 10,524
مارون منو اتیلن گلایکول 32,696 31,136
مارون دی اتیلن گلایکول 29,594 28,974
مروارید منو اتیلن گلایکول 32,696 31,136
مروارید دی اتیلن گلایکول 29,594 28,974
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 32,696 31,136
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 29,594 28,974
نرخ ارز: 40066 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖