معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 6 بهمن 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,995 0 0 33,957
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 490 0 0 33,957
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 991 0 0 37,310
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 0 37,310
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 363 363 28,402 28,402 28,402 28,402
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 143 143 28,402 28,402 28,402 28,402
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 1,430 1,430 28,402 28,402 28,402 28,402
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 572 572 28,402 28,402 28,402 28,402
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 22 22 28,402 28,402 28,402 28,402
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 132 132 28,402 28,402 28,402 28,402
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 1,804 1,760 29,810 29,810 29,810 29,810
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 121 110 29,810 29,810 29,810 29,810
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 517 517 29,810 29,810 29,810 29,810
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 66 66 29,810 29,810 29,810 29,810
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 0 29,810
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 22 22 30,061 30,061 30,061 30,061
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 0 30,061
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 1,188 1,188 26,585 26,585 26,585 26,585
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 220 220 26,585 26,585 26,585 26,585
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 726 726 26,585 26,585 26,585 26,585
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 132 132 26,585 26,585 26,585 26,585
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 198 198 26,585 26,585 26,585 26,585
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 242 242 26,585 26,585 26,585 26,585
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,950 2,156 1,826 38,532 38,532 38,532 38,532
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 2,662 2,662 38,532 38,532 38,532 38,532
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 150 0 0 38,532
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 150 60 60 38,711 38,711 38,711 38,711
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 10 10 38,711 38,711 38,711 38,711
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 374 66 66 37,161 37,161 37,161 37,161
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 470 0 0 37,850
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 22 22 36,775 36,775 36,775 36,775
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ(مچینگ) پتروشیمی جم 0 132 132 36,775 36,775 36,775 36,775
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 3,120 1,500 37,161 38,301 38,384 38,888
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 1,386 1,320 37,161 37,162 37,180 37,266
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,090 1,000 37,161 38,278 38,331 38,681
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 220 110 37,161 37,666 37,666 37,666
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 648 626 37,161 37,161 37,161 37,161
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 389 389 37,161 37,161 37,161 37,161
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 259 194 37,161 37,161 37,161 37,161
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 821 821 37,161 37,161 37,161 37,161
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,000 2,640 2,560 38,728 38,728 38,728 38,728
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 440 440 38,728 38,728 38,728 38,728
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 1,130 170 170 37,397 37,397 37,397 37,397
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 0 10 10 37,397 37,397 37,397 37,397
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 670 670 36,116 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 620 620 36,116 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 96 96 36,991 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 0 36,116
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 1,100 110 66 34,202 34,202 34,202 34,202
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 44 44 34,202 34,202 34,202 34,202
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 500 90 50 34,890 34,890 34,890 34,890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 40 40 34,890 34,890 34,890 34,890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 264 264 34,890 34,890 34,890 34,890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 0 34,202
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,518 253 187 34,202 34,202 34,202 34,202
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 319 319 34,202 34,202 34,202 34,202
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 700 160 120 37,622 37,622 37,622 37,622
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 20 20 37,622 37,622 37,622 37,622
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 110 110 34,890 34,890 34,890 34,890
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 330 847 330 30,782 31,118 31,367 31,579
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 550 200 35,570 36,250 36,680 37,005
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 35,570
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 4,000 80 80 36,744 36,744 36,744 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 66 198 66 36,744 36,900 36,900 36,900
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 100 100 36,744 36,744 36,744 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 990 0 0 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,452 594 374 36,744 36,744 36,744 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 1,067 1,067 36,744 36,744 36,744 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 88 88 36,744 36,744 36,744 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 132 132 36,744 36,744 36,744 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 110 396 110 33,070 34,069 34,169 34,309
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 30 0 0 33,070
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 66 2,134 66 29,395 32,334 32,334 32,334
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 20 20 29,395 29,395 29,395 29,395
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 20 20 20,209 20,209 20,209 20,209
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 440 792 440 34,855 35,505 35,652 36,666
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 110 220 110 30,982 31,640 31,733 31,809
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 250 40 40 36,953 36,953 36,953 36,953
پلی استایرن انبساطی 200(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 10 10 36,953 36,953 36,953 36,953
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 250 20 0 36,953
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 250 30 30 36,228 36,228 36,228 36,228
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 0 43,000
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 0 43,000
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 0 43,000
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1,500 800 440 40,171 40,171 40,171 40,171
پلی استایرن معمولی 1540(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 290 290 40,171 40,171 40,171 40,171
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,500 1,020 800 40,567 40,567 40,567 40,567
پلی استایرن مقاوم 7240(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 220 220 40,567 40,567 40,567 40,567
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 0 0 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 36,851 36,320 36,320 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332L درجه 1 نوید زرشیمی 63 0 0 32,688
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 210 0 0 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 210 0 0 32,532
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 315 21 21 36,320 36,320 36,320 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 294 294 36,320 36,320 36,320 36,320
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 220 220 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,002 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی مارون 20 20 20 27,109 27,109 27,109 27,109
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی شازند 60 260 60 27,109 28,289 28,289 28,289
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 588 231 231 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 504 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 600 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 66 66 30,562 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 630 21 21 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی ZH510L(مچینگ) نوید زرشیمی 0 609 609 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 630 21 21 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی ZH550J(مچینگ) نوید زرشیمی 0 609 609 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 4,100 20 20 23,770 23,770 23,770 23,770
پلی وینیل کلراید E6834(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 40 40 23,770 23,770 23,770 23,770
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 1,200 0 0 21,393
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 1,100 500 19,449 20,308 20,379 20,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,500 2,620 1,500 21,610 22,123 22,287 22,969
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,980 2,442 1,980 21,610 21,718 21,758 22,109
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 280 280 21,610 21,610 21,610 21,610
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 220 220 21,610 21,610 21,610 21,610
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,199 1,980 1,199 21,610 21,828 22,051 22,589
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 500 500 500 23,770 23,770 23,770 23,770

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖