قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 94/10/06
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/9/23 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,593 37,984 -1
آریا ساسول LH0030 37,593 37,984 -1
آریا ساسول LP0470KJ 38,283 38,672 -1
آریا ساسول LP0470KJ 38,283 38,672 -1
آریا ساسول HB 5020 36,989 37,686 -2
آریا ساسول HCH5110 37,506 38,090 -2
آریا ساسول MF 3713 37,506 38,090 -2
اروند PVC- S6532 21,904 22,286 -2
اروند PVC - S7042 24,094 24,515 -2
اروند PVC - E7242 24,094 24,515 -2
اروند PVC - E7244 24,094 24,515 -2
اروند PVC - E6834 24,094 24,515 -2
امیرکبیر LD2420H 37,593 37,984 -1
امیرکبیر LD2420D 37,593 37,984 -1
امیرکبیر EX5 37,506 38,090 -2
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,523 41,871 -3
امیرکبیر LL0209 AA 39,220 39,669 -1
ایلام HD 2200J 35,395 36,238 -2
آبادان PVC-S57 24,094 24,515 -2
آبادان PVC-S60 22,999 23,400 -2
آبادان PVC-S65 21,904 22,286 -2
آبادان PVC-S70 24,094 24,515 -2
بندر امام SBR 1502 38,079 37,643 1
بندر امام SBR 1500 38,841 38,396 1
بندر امام SBR 1712 34,720 34,379 1
بندر امام HI 0500 35,395 36,238 -2
بندر امام HI 0500 UA 36,085 36,926 -2
بندر امام HD 0035 36,989 37,686 -2
بندر امام LH 0075 37,593 37,984 -1
بندر امام LF 0200 37,593 37,984 -1
بندر امام PVC S6058 22,999 23,400 -2
بندر امام PVC 6558 21,904 22,286 -2
بندر امام PVC 7054 24,094 24,515 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,551 32,170 -2
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,896 32,514 -2
پلی پروپیلن جم HP422H 31,896 32,514 -2
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,551 32,170 -2
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,551 32,170 -2
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,551 32,170 -2
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,551 32,170 -2
پلی پروپیلن جم EP548R 37,760 38,365 -2
پلی پروپیلن جم EP440L 37,760 38,365 -2
پلی پروپیلن جم EP440G 37,760 38,365 -2
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,760 38,365 -2
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,966 34,579 -2
پلی نار SF 060 31,551 32,170 -2
پلی نار SF 1160 31,551 32,170 -2
پلی نار PYI 250 31,551 32,170 -2
تبریز HIPS 7240 39,531 40,029 -1
تبریز GPPS 1540 38,522 38,669 -0
تبریز GPPS 1460 36,596 36,736 -0
تبریز GPPS 1160 34,670 34,802 -0
تبریز EPS 100 37,014 37,196 -0
تبریز EPS 200 37,014 37,196 -0
تبریز EPS 300 37,014 37,196 -0
تبریز EPS 400 36,288 36,466 -0
تبریز EPS 500 33,818 33,989 -1
تبریز EPS Oversize 33,818 33,989 -1
تبریز EPS Fine 31,789 31,950 -1
تبریز EPS SuperFine 31,789 31,950 -1
تبریز LL0 209 AA 39,220 39,669 -1
تبریز LL0 209 KJ 39,399 39,848 -1
تبریز LL0 220 AA 37,824 38,257 -1
تبریز LL 0220KJ 38,514 38,946 -1
تبریز MD 3840 UV 36,811 37,687 -2
تبریز HD EA 6070 35,395 36,238 -2
تبریز HD UA 6070 36,085 36,926 -2
تبریز HD EA 5218 35,395 36,238 -2
تبریز HD UA 5218 36,085 36,926 -2
تبریز HD 5030 SA 37,518 38,412 -2
تبریز HD 5030 EA 36,829 37,723 -2
تبریز HD 4440 EA 36,121 36,999 -2
تبریز HD 4440 UA 36,811 37,687 -2
تبریز HD EA 6040 35,395 36,238 -2
تبریز HD UA 6040 36,085 36,926 -2
بانیار EPS 100-FR 39,125 39,302 -0
بانیار EPS 200-FR 39,125 39,302 -0
بانیار EPS 300-FR 39,125 39,302 -0
بانیار EPS 400-FR 38,358 38,532 -0
بانیار EPS 500-FR 35,785 35,951 -0
طاهاسازان پیشتاز GP35 38,522 38,669 -0
طاهاسازان پیشتاز GP26 36,596 36,736 -0
جم HD BL3 36,989 37,686 -2
جم HD BL4 36,989 37,686 -2
جم HD 60507 35,395 36,238 -2
جم HD 60507 UV 36,085 36,926 -2
جم HD 52518 35,395 36,238 -2
جم HD 52518 UV 36,085 36,926 -2
جم HD 52505 35,395 36,238 -2
جم HD 52511 35,395 36,238 -2
جم HD EX3(PE100)** 40,523 41,871 -3
جم MD 38504UV 36,811 37,687 -2
جم LL22501 AA 39,220 39,669 -1
جم LL22501 KJ 39,399 39,848 -1
جم LL32604 UV 36,811 37,687 -2
خوزستان PGPC 1822 65,091 64,948 0
خوزستان PGPC 0712 65,091 64,948 0
خوزستان PGPC 1218 65,091 64,948 0
خوزستان PGPC 0407 65,091 64,948 0
خوزستان PGPC 2230 65,091 64,948 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 63,242 64,432 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 49,962 51,181 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 49,962 51,181 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 63,242 64,432 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 63,242 64,432 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 63,242 64,432 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 63,242 64,432 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 69,106 70,283 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 65,898 67,083 -2
رجال RG 3212 E 37,760 38,365 -2
رجال RG 1101XXS 31,551 32,170 -2
رجال RG 1101S 31,551 32,170 -2
رجال RG 1101XS 31,551 32,170 -2
رجال RG 1101P 31,551 32,170 -2
رجال RG 1101XP 31,551 32,170 -2
رجال RG 1101XN 31,551 32,170 -2
رجال RG 1104K 31,896 32,514 -2
رجال RG 1102H 31,551 32,170 -2
رجال RG 1102L 31,551 32,170 -2
رجال RG 1102XK 31,551 32,170 -2
شازند PP-R270G 37,760 38,365 -2
شازند PP-EP2X CI 37,760 38,365 -2
شازند PP-EP2X CE 37,760 38,365 -2
شازند PP-ARP 230 37,760 38,365 -2
شازند PP-HP 565 S 33,966 34,579 -2
شازند PP R 40 37,760 38,365 -2
شازند PP R 60 37,760 38,365 -2
شازند PP-HP 550 J 31,551 32,170 -2
شازند PP-HP 552 R 31,551 32,170 -2
شازند PP-HP 554 P 31,551 32,170 -2
شازند PP-V30GA 32,931 33,547 -2
شازند PP-V30S 31,551 32,170 -2
شازند HD-5620 EA 35,395 36,238 -2
شازند *HD-EX3(PE80) 38,657 39,458 -2
شازند HD-EX5 37,506 38,090 -2
شازند HD-BL3 36,989 37,686 -2
شازند MD 3840 UA 36,811 37,687 -2
شازند PBR 34,132 34,057 0
شازند PBR -1210S 38,962 38,876 0
شازند LL0 209 KJ 39,399 39,848 -1
شازند LL0 209 AA 39,220 39,669 -1
شازند LL0410 AA 39,220 39,669 -1
شهیدتند گویان PET BG845 31,107 31,875 -2
شهیدتند گویان PET BG841 31,107 31,875 -2
شهیدتند گویان PET BG 825 30,848 31,609 -2
شهیدتند گویان PET BG821 30,848 31,609 -2
شهیدتند گویان PET BG800 30,139 30,883 -2
شهیدتند گویان PET BG805 30,139 30,883 -2
شهیدتند گویان PET BG781 29,390 30,116 -2
شهیدتند گویان PET BG785 29,390 30,116 -2
شهیدتند گویان PET BG761 28,964 29,679 -2
شهیدتند گویان PET BG 732 28,515 29,219 -2
شهیدتند گویان PET آمورف 28,964 29,679 -2
شهیدتند گویان PET TG645 27,263 28,343 -4
شهیدتند گویان PET TG641 27,263 28,343 -4
شهیدتند گویان PET TG621 26,856 27,921 -4
شهیدتند گویان PET TGSB 28,359 29,483 -4
غدیر PVC-S65 21,904 22,286 -2
غدیر PVC-S57 24,094 24,515 -2
لاله LD 2102TX00 37,593 37,984 -1
لاله LD 2101 TN 47 37,593 37,984 -1
لاله LD 1922 T 38,283 38,672 -1
لاله LD 2404 TC47 37,593 37,984 -1
لاله LD 2004 TC00 37,593 37,984 -1
لاله LD 2100TN00 37,593 37,984 -1
مارون HD-EX5 37,506 38,090 -2
مارون HD-I4 35,395 36,238 -2
مارون HD-I4 UV 36,085 36,926 -2
مارون PP-C30S 31,551 32,170 -2
مارون PP-V30S 31,551 32,170 -2
مارون PP-Z30S 31,551 32,170 -2
مارون PP-V30G 31,551 32,170 -2
مارون PP-F30G 31,551 32,170 -2
مارون PP-V79S 31,551 32,170 -2
مارون PP-V79G 31,551 32,170 -2
مارون PP-X30G 31,551 32,170 -2
مارون PP-MR230C 37,760 38,365 -2
مارون PP-EP1X35AF 31,896 32,514 -2
مارون PP-T30G 31,551 32,170 -2
مارون PP-T31SE 31,551 32,170 -2
مارون PP EP-C40R 37,760 38,365 -2
نوید زرشیمی ZH515MA 33,966 34,579 -2
نوید زرشیمی ZH 525J 31,896 32,514 -2
نوید زرشیمی ZR 230C 37,760 38,365 -2
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,760 38,365 -2
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,760 38,365 -2
نوید زرشیمی ZH510L 31,551 32,170 -2
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,551 32,170 -2
نوید زرشیمی ZH500 M 31,551 32,170 -2
نوید زرشیمی ZH520J 31,896 32,514 -2
نوید زرشیمی HP 552 R 31,551 32,170 -2
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,103 32,721 -2
مهر HD 7000 F 37,506 38,090 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 35,395 36,238 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 36,085 36,926 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 35,395 36,238 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 36,085 36,926 -2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,989 37,686 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 39,576 40,155 -1
تخت جمشید لاتکس 10,774 10,650 1
قیمت ارز : 36310ریال 34

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 1500 2.04% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 3200 4.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,000 ریال 4000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
Lf190 59,300 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,200 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,300 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,300 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,900 ریال 900 1.53% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,200 ریال 600 0.88% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,500 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,300 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال -5000 6.41% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال -2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖