تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 94/10/06
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/9/23 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,593 37,984 -1
آریا ساسول LH0030 37,593 37,984 -1
آریا ساسول LP0470KJ 38,283 38,672 -1
آریا ساسول LP0470KJ 38,283 38,672 -1
آریا ساسول HB 5020 36,989 37,686 -2
آریا ساسول HCH5110 37,506 38,090 -2
آریا ساسول MF 3713 37,506 38,090 -2
اروند PVC- S6532 21,904 22,286 -2
اروند PVC - S7042 24,094 24,515 -2
اروند PVC - E7242 24,094 24,515 -2
اروند PVC - E7244 24,094 24,515 -2
اروند PVC - E6834 24,094 24,515 -2
امیرکبیر LD2420H 37,593 37,984 -1
امیرکبیر LD2420D 37,593 37,984 -1
امیرکبیر EX5 37,506 38,090 -2
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,523 41,871 -3
امیرکبیر LL0209 AA 39,220 39,669 -1
ایلام HD 2200J 35,395 36,238 -2
آبادان PVC-S57 24,094 24,515 -2
آبادان PVC-S60 22,999 23,400 -2
آبادان PVC-S65 21,904 22,286 -2
آبادان PVC-S70 24,094 24,515 -2
بندر امام SBR 1502 38,079 37,643 1
بندر امام SBR 1500 38,841 38,396 1
بندر امام SBR 1712 34,720 34,379 1
بندر امام HI 0500 35,395 36,238 -2
بندر امام HI 0500 UA 36,085 36,926 -2
بندر امام HD 0035 36,989 37,686 -2
بندر امام LH 0075 37,593 37,984 -1
بندر امام LF 0200 37,593 37,984 -1
بندر امام PVC S6058 22,999 23,400 -2
بندر امام PVC 6558 21,904 22,286 -2
بندر امام PVC 7054 24,094 24,515 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,551 32,170 -2
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,896 32,514 -2
پلی پروپیلن جم HP422H 31,896 32,514 -2
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,551 32,170 -2
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,551 32,170 -2
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,551 32,170 -2
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,551 32,170 -2
پلی پروپیلن جم EP548R 37,760 38,365 -2
پلی پروپیلن جم EP440L 37,760 38,365 -2
پلی پروپیلن جم EP440G 37,760 38,365 -2
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,760 38,365 -2
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,966 34,579 -2
پلی نار SF 060 31,551 32,170 -2
پلی نار SF 1160 31,551 32,170 -2
پلی نار PYI 250 31,551 32,170 -2
تبریز HIPS 7240 39,531 40,029 -1
تبریز GPPS 1540 38,522 38,669 -0
تبریز GPPS 1460 36,596 36,736 -0
تبریز GPPS 1160 34,670 34,802 -0
تبریز EPS 100 37,014 37,196 -0
تبریز EPS 200 37,014 37,196 -0
تبریز EPS 300 37,014 37,196 -0
تبریز EPS 400 36,288 36,466 -0
تبریز EPS 500 33,818 33,989 -1
تبریز EPS Oversize 33,818 33,989 -1
تبریز EPS Fine 31,789 31,950 -1
تبریز EPS SuperFine 31,789 31,950 -1
تبریز LL0 209 AA 39,220 39,669 -1
تبریز LL0 209 KJ 39,399 39,848 -1
تبریز LL0 220 AA 37,824 38,257 -1
تبریز LL 0220KJ 38,514 38,946 -1
تبریز MD 3840 UV 36,811 37,687 -2
تبریز HD EA 6070 35,395 36,238 -2
تبریز HD UA 6070 36,085 36,926 -2
تبریز HD EA 5218 35,395 36,238 -2
تبریز HD UA 5218 36,085 36,926 -2
تبریز HD 5030 SA 37,518 38,412 -2
تبریز HD 5030 EA 36,829 37,723 -2
تبریز HD 4440 EA 36,121 36,999 -2
تبریز HD 4440 UA 36,811 37,687 -2
تبریز HD EA 6040 35,395 36,238 -2
تبریز HD UA 6040 36,085 36,926 -2
بانیار EPS 100-FR 39,125 39,302 -0
بانیار EPS 200-FR 39,125 39,302 -0
بانیار EPS 300-FR 39,125 39,302 -0
بانیار EPS 400-FR 38,358 38,532 -0
بانیار EPS 500-FR 35,785 35,951 -0
طاهاسازان پیشتاز GP35 38,522 38,669 -0
طاهاسازان پیشتاز GP26 36,596 36,736 -0
جم HD BL3 36,989 37,686 -2
جم HD BL4 36,989 37,686 -2
جم HD 60507 35,395 36,238 -2
جم HD 60507 UV 36,085 36,926 -2
جم HD 52518 35,395 36,238 -2
جم HD 52518 UV 36,085 36,926 -2
جم HD 52505 35,395 36,238 -2
جم HD 52511 35,395 36,238 -2
جم HD EX3(PE100)** 40,523 41,871 -3
جم MD 38504UV 36,811 37,687 -2
جم LL22501 AA 39,220 39,669 -1
جم LL22501 KJ 39,399 39,848 -1
جم LL32604 UV 36,811 37,687 -2
خوزستان PGPC 1822 65,091 64,948 0
خوزستان PGPC 0712 65,091 64,948 0
خوزستان PGPC 1218 65,091 64,948 0
خوزستان PGPC 0407 65,091 64,948 0
خوزستان PGPC 2230 65,091 64,948 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 63,242 64,432 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 49,962 51,181 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 49,962 51,181 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 63,242 64,432 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 63,242 64,432 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 63,242 64,432 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 63,242 64,432 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 69,106 70,283 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 65,898 67,083 -2
رجال RG 3212 E 37,760 38,365 -2
رجال RG 1101XXS 31,551 32,170 -2
رجال RG 1101S 31,551 32,170 -2
رجال RG 1101XS 31,551 32,170 -2
رجال RG 1101P 31,551 32,170 -2
رجال RG 1101XP 31,551 32,170 -2
رجال RG 1101XN 31,551 32,170 -2
رجال RG 1104K 31,896 32,514 -2
رجال RG 1102H 31,551 32,170 -2
رجال RG 1102L 31,551 32,170 -2
رجال RG 1102XK 31,551 32,170 -2
شازند PP-R270G 37,760 38,365 -2
شازند PP-EP2X CI 37,760 38,365 -2
شازند PP-EP2X CE 37,760 38,365 -2
شازند PP-ARP 230 37,760 38,365 -2
شازند PP-HP 565 S 33,966 34,579 -2
شازند PP R 40 37,760 38,365 -2
شازند PP R 60 37,760 38,365 -2
شازند PP-HP 550 J 31,551 32,170 -2
شازند PP-HP 552 R 31,551 32,170 -2
شازند PP-HP 554 P 31,551 32,170 -2
شازند PP-V30GA 32,931 33,547 -2
شازند PP-V30S 31,551 32,170 -2
شازند HD-5620 EA 35,395 36,238 -2
شازند *HD-EX3(PE80) 38,657 39,458 -2
شازند HD-EX5 37,506 38,090 -2
شازند HD-BL3 36,989 37,686 -2
شازند MD 3840 UA 36,811 37,687 -2
شازند PBR 34,132 34,057 0
شازند PBR -1210S 38,962 38,876 0
شازند LL0 209 KJ 39,399 39,848 -1
شازند LL0 209 AA 39,220 39,669 -1
شازند LL0410 AA 39,220 39,669 -1
شهیدتند گویان PET BG845 31,107 31,875 -2
شهیدتند گویان PET BG841 31,107 31,875 -2
شهیدتند گویان PET BG 825 30,848 31,609 -2
شهیدتند گویان PET BG821 30,848 31,609 -2
شهیدتند گویان PET BG800 30,139 30,883 -2
شهیدتند گویان PET BG805 30,139 30,883 -2
شهیدتند گویان PET BG781 29,390 30,116 -2
شهیدتند گویان PET BG785 29,390 30,116 -2
شهیدتند گویان PET BG761 28,964 29,679 -2
شهیدتند گویان PET BG 732 28,515 29,219 -2
شهیدتند گویان PET آمورف 28,964 29,679 -2
شهیدتند گویان PET TG645 27,263 28,343 -4
شهیدتند گویان PET TG641 27,263 28,343 -4
شهیدتند گویان PET TG621 26,856 27,921 -4
شهیدتند گویان PET TGSB 28,359 29,483 -4
غدیر PVC-S65 21,904 22,286 -2
غدیر PVC-S57 24,094 24,515 -2
لاله LD 2102TX00 37,593 37,984 -1
لاله LD 2101 TN 47 37,593 37,984 -1
لاله LD 1922 T 38,283 38,672 -1
لاله LD 2404 TC47 37,593 37,984 -1
لاله LD 2004 TC00 37,593 37,984 -1
لاله LD 2100TN00 37,593 37,984 -1
مارون HD-EX5 37,506 38,090 -2
مارون HD-I4 35,395 36,238 -2
مارون HD-I4 UV 36,085 36,926 -2
مارون PP-C30S 31,551 32,170 -2
مارون PP-V30S 31,551 32,170 -2
مارون PP-Z30S 31,551 32,170 -2
مارون PP-V30G 31,551 32,170 -2
مارون PP-F30G 31,551 32,170 -2
مارون PP-V79S 31,551 32,170 -2
مارون PP-V79G 31,551 32,170 -2
مارون PP-X30G 31,551 32,170 -2
مارون PP-MR230C 37,760 38,365 -2
مارون PP-EP1X35AF 31,896 32,514 -2
مارون PP-T30G 31,551 32,170 -2
مارون PP-T31SE 31,551 32,170 -2
مارون PP EP-C40R 37,760 38,365 -2
نوید زرشیمی ZH515MA 33,966 34,579 -2
نوید زرشیمی ZH 525J 31,896 32,514 -2
نوید زرشیمی ZR 230C 37,760 38,365 -2
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,760 38,365 -2
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,760 38,365 -2
نوید زرشیمی ZH510L 31,551 32,170 -2
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,551 32,170 -2
نوید زرشیمی ZH500 M 31,551 32,170 -2
نوید زرشیمی ZH520J 31,896 32,514 -2
نوید زرشیمی HP 552 R 31,551 32,170 -2
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,103 32,721 -2
مهر HD 7000 F 37,506 38,090 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 35,395 36,238 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 36,085 36,926 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 35,395 36,238 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 36,085 36,926 -2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,989 37,686 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 39,576 40,155 -1
تخت جمشید لاتکس 10,774 10,650 1
قیمت ارز : 36310ریال 34

قیمت مواداولیه؛ ۳ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,100 ریال 950 2.31% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال -600 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,600 ریال -700 1.55% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 45,000 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,750 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,800 ریال -1200 2.86% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
020 47,400 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
Lf190 48,000 ریال -700 1.44% نمودار و آرشیو
52518 38,800 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,000 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
2420h 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,550 ریال -150 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,000 ریال 2200 4.15% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 50,000 ریال -700 1.38% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,200 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
C30s 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,500 ریال 400 0.9% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,300 ریال -400 0.72% نمودار و آرشیو
1540 52,500 ریال -500 0.94% نمودار و آرشیو
1551 51,600 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
781 42,000 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Maroun 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
510L Jam 46,300 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 50,500 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
RP340 49,100 ریال -1100 2.19% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,800 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,000 ریال 2500 3.21% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 80,000 ریال 4000 5% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off 43,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖