عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های تالار پتروشیمی مورخ 1396/08/02
نام تجاری بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی سلف 1396/08/23 57,670 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/08/07 53,978 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 57,670 500 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 82,160 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/08/07 82,160 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/08/07 96,449 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/08/17 41,678 1,496 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/08/30 41,678 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/08/17 40,427 220 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/08/17 42,444 3,014 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ سلف 1396/08/17 44,099 88 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ سلف 1396/08/17 42,808 77 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/08/07 47,919 110 110 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/08/08 47,919 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/08/07 43,195 300 500 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/16 47,158 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 47,158 1,012 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/17 47,158 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پالت چوبی نقدی 1396/08/08 47,158 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/08/08 51,874 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی 1396/08/08 47,158 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 46,032 693 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 47,726 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 40,480 506 506 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 کیسه نقدی 1396/08/07 40,480 286 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/30 40,480 500 1,500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 42,301 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 44,129 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 44,129 264 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 44,129 165 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 44,129 506 1,254 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 44,129 1,012 308 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی سلف 1396/08/27 51,441 1,001 1,001 پتروشیمی جم
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 55,557 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 55,557 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 53,985 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 55,190 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 55,190 500 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 58,486 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/08/07 64,402 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پالت چوبی نقدی 1396/08/07 47,896 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی نقدی 1396/08/07 47,896 66 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/08/07 51,245 154 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/08/07 50,370 66 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی نقدی 1396/08/07 42,871 330 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی سلف 1396/08/11 42,491 660 792 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی 1396/08/07 42,491 220 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/08/07 42,491 500 500 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/08/07 42,491 315 483 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/08/07 42,491 140 160 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 36,634 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 33,920 1,496 1,012 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/30 33,920 506 990 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 33,242 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/08/30 33,242 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی سلف 1396/08/15 33,920 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/08/29 33,920 400 1,100 پتروشیمی غدیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 41,429 22 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 42,953 160 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/08/08 34,862 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 35,303 319 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 41,153 11 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP2X83CE درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 43,106 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 46,120 60 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 38,584 48 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 23,370 24 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 39,955 66 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 32,971 198 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 30,528 154 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 27,136 80 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/08/08 27,136 40 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 18,656 60 0 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/08/08 16,960 400 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال 1000 1.2% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 82,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 79,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 70,500 ریال 900 1.28% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 70,500 ریال 800 1.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 70,500 ریال 700 0.99% نمودار و آرشیو
2420h 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 91,300 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 90,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf 91,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 91,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,500 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 97,000 ریال -1000 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 92,500 ریال -1000 1.07% نمودار و آرشیو
1540 80,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 150,000 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 90,800 ریال -200 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 100,500 ریال -4000 3.83% نمودار و آرشیو
ZR230 10,050 ریال -94450 90.38% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖