عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های تالار پتروشیمی مورخ 1396/08/02
نام تجاری بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی سلف 1396/08/23 57,670 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/08/07 53,978 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 57,670 500 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 82,160 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/08/07 82,160 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/08/07 96,449 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/08/17 41,678 1,496 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/08/30 41,678 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/08/17 40,427 220 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/08/17 42,444 3,014 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ سلف 1396/08/17 44,099 88 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ سلف 1396/08/17 42,808 77 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/08/07 47,919 110 110 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/08/08 47,919 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/08/07 43,195 300 500 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/16 47,158 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 47,158 1,012 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/17 47,158 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پالت چوبی نقدی 1396/08/08 47,158 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/08/08 51,874 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی 1396/08/08 47,158 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 46,032 693 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 47,726 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 40,480 506 506 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 کیسه نقدی 1396/08/07 40,480 286 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/30 40,480 500 1,500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 42,301 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 44,129 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 44,129 264 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 44,129 165 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 44,129 506 1,254 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 44,129 1,012 308 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی سلف 1396/08/27 51,441 1,001 1,001 پتروشیمی جم
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 55,557 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 55,557 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 53,985 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 55,190 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 55,190 500 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 58,486 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/08/07 64,402 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پالت چوبی نقدی 1396/08/07 47,896 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی نقدی 1396/08/07 47,896 66 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/08/07 51,245 154 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/08/07 50,370 66 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی نقدی 1396/08/07 42,871 330 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی سلف 1396/08/11 42,491 660 792 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی 1396/08/07 42,491 220 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/08/07 42,491 500 500 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/08/07 42,491 315 483 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/08/07 42,491 140 160 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 36,634 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 33,920 1,496 1,012 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/30 33,920 506 990 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 33,242 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/08/30 33,242 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی سلف 1396/08/15 33,920 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/08/29 33,920 400 1,100 پتروشیمی غدیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 41,429 22 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 42,953 160 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/08/08 34,862 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 35,303 319 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 41,153 11 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP2X83CE درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/07 43,106 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 46,120 60 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 38,584 48 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 23,370 24 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 39,955 66 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 32,971 198 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/07 30,528 154 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 27,136 80 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/08/08 27,136 40 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/08/07 18,656 60 0 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/08/08 16,960 400 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖