مستند استاندارد محصولات زیست تخریب پذیر « قسمت دوم»

مصائب استاندارد 23403

استاندارد 23403، استانداردی که به گفته متخصصان تصویب آن نه تنها در راستای تحقق تکالیف قانونی مرتبط با آیین نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی و مصوبات کارگروه ملی مدیریت پسماند نیست بلکه در بلند مدت آسیب های جبران ناپذیری را به صنعت و محیط زیست وارد خواهد ساخت.

مستند استاندارد محصولات زیست تخریب پذیر « قسمت دوم»

استاندارد 23403، استانداردی که به گفته متخصصان تصویب آن نه تنها در راستای تحقق تکالیف قانونی مرتبط با آیین نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی و مصوبات کارگروه ملی مدیریت پسماند نیست بلکه در بلند مدت آسیب های جبران ناپذیری را به صنعت و محیط زیست وارد خواهد ساخت.

اما حالا باید منتظر ماند و دید آیا استاندارد تازه تصویب شده« خرید کیسه های پلاستیکی کمپوست پذیر» می تواند جایگزین مناسبی برای استاندارد 23403 باشد؟

در مستند زیر به بحث در مورد موضوع فوق پرداخته و با کارشناسان مربوطه به بحث و گفتگو نشسته ایم: