ابلاغیه اتاق ایران در مورد نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت درخصوص برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار 

ابلاغیه اتاق ایران در مورد نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت درخصوص برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق ایران در مورد نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت درخصوص برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار

دانلود فایل پیوست