ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران از طرف پژوهش های مجلس

نامه مرکز پژوهش های مجلس، به استحضار میرساند ارزیابی عملکرد “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، از طریق نظرخواهی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در دستور کار مرکز مذکور قرار گرفته است. لذا در راستای کمک اتاق ایران به ارزیابی هرچه دقیقتر این قانون، خواهشمنداست ضمن ارسال […]

نامه مرکز پژوهش های مجلس، به استحضار
میرساند ارزیابی عملکرد “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، از
طریق نظرخواهی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در دستور کار مرکز مذکور قرار گرفته است. لذا در راستای
کمک اتاق ایران به ارزیابی هرچه دقیقتر این قانون، خواهشمنداست ضمن ارسال پرسشنامههای پیوست این نامه برای
اعضای محترم تشکل دستور فرمایید فرمهای تکمیلشده (دو عدد فرم) از طریق پست الکترونیکی به آدرس:
com.gmail@iccima.statبرای مرکزآمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل ٤٤ اتاق ایران، ارسال گردد

دریافت فایل