ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه ارمغان آوران اندیشه نوین

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه ارمغان آوران اندیشه نوین درخصوص اطلاع رسانی درخصوص کارگاه صادرات و فروش در بزرگترین فروشگاه دنیا، دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه ارمغان آوران اندیشه نوین درخصوص اطلاع
رسانی درخصوص کارگاه صادرات و فروش در بزرگترین فروشگاه دنیا،

دانلود فایل پیوست