ابلاغیه اتاق بازرگانی در مورد تکمیل پرسشنامه آنلاین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی از طرف دولت محترم، متولی تنظیم استراتژی توسعه صنعتی کشور با مشارکت نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط از جمله اتاق ایران شده است. بعد از آسیب شناسی های انجام شده توسط این مؤسسه در خصوص اسناد قبلی موجود با حضور نمایندگان اتاق، در حال حاضر تعیین […]

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی از طرف دولت محترم، متولی تنظیم استراتژی توسعه صنعتی کشور با مشارکت نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط از جمله اتاق ایران شده است. بعد از آسیب شناسی های انجام شده توسط این مؤسسه در خصوص اسناد قبلی موجود با حضور نمایندگان اتاق، در حال حاضر تعیین صنایع پیشران و رسته های اولویتدار، در دستور کار قرار گرفته است.
در این راستا در گام اول، موسسه مذکور از طریق تجمیع نظرات نخبگان، اقدام به تعیین برخی مؤلفه ها و شاخصهای
تعیین کننده صنایع پیشران نموده است. با اینحال نظر به ضرورت تامل و تدقیق در شاخصهای احصاءشده، در گام
دوم، مقرر شده است نمایندگان دستگاهها و به ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی از طریق تکمیل یک پرسشنامه
آنلاین، درجه اهمیت مؤلفه های احصاءشده را تعیین نمایند.
حداکثر تا تاریخ 8 آبان  از طریق مراجعه به لینک

/F2VZffC/s/ir.porsline.survey://https
تکمیل پرسشنامه بارگذاری شده، در این مرحله مهم از تنظیم استراتژی توسعه کشور، همکاری و مشارکت نمایند.

دانلود فایل پیوست