ابلاغیه اتاق تهران در خصوص تصویب نامه در خصوص سیاست های حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی  

ابلاغیه اتاق تهران در خصوص تصویب نامه در خصوص سیاست های حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دریافت فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق تهران در خصوص تصویب نامه در خصوص سیاست های حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

دریافت فایل پیوست