ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت استان تهران از استانداری در مورد جمع آوری نذورات و کمک های مردمی 

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت استان تهران از استانداری در مورد جمع آوری نذورات و کمک های مردمی دریافت فایل پیوست 

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت استان تهران از استانداری در مورد جمع آوری نذورات و کمک های مردمی

دریافت فایل پیوست