ابلاغ اجرای مواد ۱ و ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت استان تهران از نامه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران با موضوع ابلاغ اجرای مواد ۱ و ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰ مجلس شورای اسلامی دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت استان تهران از نامه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران با موضوع ابلاغ اجرای مواد ۱ و ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰ مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل پیوست