پیش نویس آیین نامه ایجاد و حمایت از شرکت های خدمات مدیریت زنجیره تأمین

ابلاغیه اتاق ایران در مورد نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اعلام نظر در خصوص پیش نویس آیین نامه ایجاد و حمایت از شرکت های خدمات مدیریت زنجیره تأمین دریافت فایل پیوست

ابلاغیه اتاق ایران در مورد نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اعلام
نظر در خصوص پیش نویس آیین نامه ایجاد و حمایت از شرکت های خدمات مدیریت زنجیره تأمین

دریافت فایل پیوست