ابلاغیه اتاق ایران در مورد نمایشگاه نایروبی و مومباسا

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه واصله از وزارت خارجه درم ورد نمایشگاه تجارت بین المللی با عنوان ” ارتقاء نوآوری و فناوری در کشاورزی و تجارت” در نایروبی در تاریخ ٧-٤ مهرماه سالجاری و همچنین نمایشگاه بین المللی در مومباسا در تاریخ ١٥-١١ آبانماه دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه واصله از وزارت خارجه درم ورد نمایشگاه تجارت بین المللی با عنوان ” ارتقاء
نوآوری و فناوری در کشاورزی و تجارت” در نایروبی در تاریخ ٧-٤ مهرماه سالجاری و همچنین نمایشگاه بین المللی
در مومباسا در تاریخ ١٥-١١ آبانماه

دانلود فایل پیوست