اسفند سرد

مهندس سعید زمانزاده ؛ عضو هیأت مدیره انجمن ملی پلیمر:سردی بازار پلی اتلین سنگین اکستروژن در هفته هاي اخیر بیش از پیش خود نمایی کرد. در هفته اول و دوم اسفند ماه سال جاری حجم قابل توجیهی از عرضه های نقدی در تالار بورس به مچینگ رفته و در جایی که روند افزایشی قیمت ارز در بازار قابل توجه بود و این نشانه خوبی نیست.

در شرایط نرمال انتظار می رفت تولیدکنندگان از فرصت موجود برای تامین مواد اولیه با قیمت مناسب که بر مبناي ارز نیمائی قیمت گذاري شده استفاده کنند و حتی الامکان بخشی از نیاز مواد اولیه سال آینده خود را تامین نمایند.

دلایل زیادي وجود دارد که موجب بی رمقی بازار شده است. مهمترین آن نبود یک چشم انداز مثبت از وضعیت پیش رو در سال آینده است،رویداد هاي مهم سیاسی که در سال آینده و در حال شکل گیري است ، یکی از گمانه زنی ها از قدرت گرفتن مجدد جمهوري خواهان در آمریکا فضاي سیاسی و امنیتی کشور را بسمت مدیریت منابع ارزي و تغییر اولویت ها سوق میدهد.

از اینرو تصور اینکه در سال آینده محرکی جدي براي ایجاد رونق در پروژه ها و زیر ساخت هاي کشور وجود داشته باشد کم رنگ و دور از انتظار است،در کنار این موضوعات سیاست هاي دو گانه اي در حال شکل گیري است که نتایج آن غیر قابل پیش بینی و مطمناً تورم زا خواهد بود. یکی از این سیاست ها برداشت متفاوت از نرخ ارز نیمایی است که مبناي قیمت گذاري پایه مواد اولیه است بر اساس رویکرد جدید احتمالی، هزینه واردات مواد اولیه تا 20 درصد افزایش می یابد

افزایش قیمت برق و لحاظ جرائم آن، افزایش نرخ سود بانک هاو انقباظ در ارائه تسهیلات سرمایه در گردش واحد هاي تولیدي و سایر هزینه ها از جمله حقوق و دستمزد ، حذف مشوق هاي مالیاتی موجب میگردد که در شرایطی که هیچ چشم اندازي براي رونق وجود ندارد قیمت محصول تولیدي صنایع تکمیلی افزایش یابد در حالی که براي پرداخت آن مشتري وجود ندارد.

این شرایط تاب آوري بسیاري از واحد هاي تولیدي را با چالش جدي مواجه خواهد کرد، استفاده از حداقل ظرفیت ها ، تعدیل نیروي انسانی و حتی تعطیلی واحدهای کوچک و تازه تاسیس تهدیدهای پیش روی صنعت ما است که اگر فکر و چاره اي عاجلی نشود محتمل خواهد بود. ناترازی هزینه های دولت نیز موجب افزایش تورم بیشتر خواهد شد که مدیریت بنگاه ها را سخت و دشوار میکند.