اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۶ مکرر ۲ قانون

تصویر نامه شماره  وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۶ مکرر ۲ قانون دریافت فایل پیوست 

تصویر نامه شماره  وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۶ مکرر ۲ قانون

دریافت فایل پیوست