اطلاعیه اتاق ایران در مورد جلسات علنی مجلس در مورخ 22 آبان و 24 آبان

اطلاعیه اتاق ایران در مورد جلسات علنی مجلس در مورخ 22 آبان و 24 آبان   مورخ 22 دانلود فایل پیوست  مورخ 24 آبان دانلود 

اطلاعیه اتاق ایران در مورد جلسات علنی مجلس در مورخ 22 آبان و 24 آبان

 

مورخ 22

دانلود فایل پیوست 

مورخ 24 آبان

دانلود