اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران درخصوص نشست تدوین طرح جامع توسعه دریابا پهنه بندی دریا، کرانه وپس کرانه

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص نشست تدوین طرح جامع توسعه دریا با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص نشست تدوین طرح جامع توسعه دریا با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید