اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص تمدیدمهلت ثبت نام متقاضیان وارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان، ارزیابان و مدرسان دوره هجدهم جایزه ملی کیفیت ایران فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان، ارزیابان و مدرسان دوره هجدهم جایزه ملی کیفیت ایران

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید