اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص راهکار های سازمان امور مالیاتی برای تسریع استرداد مالیات

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص راهکار های سازمان امور مالیاتی برای تسریع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص راهکار های سازمان امور مالیاتی برای تسریع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید