اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مو رد نامه دبیر محترم شوار عالی ورئیس مرکز ملی فضای مجازی

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مو رد نامه دبیر محترم شوار عالی ورئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تصمیمات متخذه جلسه ١٩٧ کمیسیون عالی امنتیت فضای مجازی کشور دانلود فایل  پیوست 

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مو رد نامه دبیر محترم شوار عالی ورئیس
مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تصمیمات متخذه جلسه ١٩٧ کمیسیون عالی امنتیت فضای مجازی کشور

دانلود فایل  پیوست