اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران برای سومین دوره آموزش عالی کسب و کارهای خانوادگی

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع معاون و کاورزی تهران با موضوع برگزاری سومین دوره آموزش عالی کسب و کارهای خانوادگی اطلاعات در فایل زیر دانلود فایل  

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع معاون و کاورزی تهران با موضوع برگزاری سومین دوره آموزش عالی کسب و کارهای خانوادگی

اطلاعات در فایل زیر

دانلود فایل