اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران در خصوص برگزاری پنجمین رویداد مشاوره کسب و کار

اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران در خصوص برگزاری پنجمین رویداد مشاوره کسب و کار فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران در خصوص برگزاری پنجمین رویداد مشاوره کسب و کار

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید