اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی شورای مجلس شورای اسلامی مورخ1402/7/22

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی شورای مجلس شورای اسلامی مورخ1402/7/22 فایل کامل را اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی شورای مجلس شورای اسلامی مورخ1402/7/22

فایل کامل را اینجا دانلود کنید