اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره دوره آموزشی اینکوترمز 2020

اطلاعیه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) دوره آموزشی «اینکوترمز 2020، مقررات اتاق بازرگانی بین المللی برای استفاده از اصلاحات بازرگانی بین المللی و داخلی» از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) دوره آموزشی «اینکوترمز 2020، مقررات اتاق بازرگانی بین المللی برای استفاده از اصلاحات بازرگانی بین المللی و داخلی»

از اینجا دانلود کنید