اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص دستورهفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/10/17 لغایت 1402/10/19

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران درخصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/10/17 لغایت 1402/10/19 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران درخصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/10/17 لغایت 1402/10/19

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید