اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص درخواست حضور و مشارکت در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایران

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص درخواست حضور و مشارکت در اولین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص درخواست حضور و مشارکت در اولین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید