اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/9/11 لغایت 1402/9/14

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/9/11 لغایت 1402/9/14 فایل کامل را ازاینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/9/11 لغایت 1402/9/14

فایل کامل را ازاینجا دانلود کنید