اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/19

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/19 فایل کامل را ازاینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/19

فایل کامل را ازاینجا دانلود کنید